Kjelde: Regnskap Norge og Nav.no

Arbeidstakarar frå EØS-området får kompensasjon for den tida dei er forhindra frå å kome på arbeid medan grensene i Noreg er stengde. Arbeidsgivar skal forskottere beløpet og søke refusjon hos NAV. Ordninga gjeld frå 29. januar 2021 då innreiseforbodet vart innført og varer så lenge innreiseforbodet for arbeidstakar gjeld.

Arbeidsgivar har plikt til å utbetale kompensasjon, som er på 70% av sjukepengegrunnlaget, begrensa til 70 prosent av 6G. Dette tilsvarar maksimalt kr 35.472 per månad. Deretter kan ein søke om å få pengane refundert frå NAV.

Refusjonsskjemaet er no klart. Les meir og søk på Nav.no.

Om du har behov for assistanse hjelper vi gjerne.
Kontakt oss på telefon 700 49 000 eller send ein e-post til post@reknehuset.no.

Personar som ikkje rettar seg etter dei nasjonale reiseråda kan bli nekta kompensasjon.

Sjå meir informasjon i pressemelding frå Arbeids- og sosialdepartementet.

Disse har du plikt til å utbetale kompensasjon til

Den ansatte

  • er forhindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet og taper derfor pensjonsgivende inntekt
  • er ikke norsk statsborger
  • er EØS-borger (inkludert Sveits eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og oppholder deg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge. Les om trygdeavtalene.
  • har bostedsadresse utenfor Norge
  • har enten norsk fødselsnummer eller D-nummer
  • hadde jobb hos deg i Norge per 29. januar 2021
  • er registrert i Aa-registeret
  • har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i minst fire uker før den datoen du søker om refusjon fra

Disse får du ikke refusjon for

Arbeidstakere som er permittert og mottar dagpenger, har ikke rett til denne kompensasjonen.

Du får ikke refusjon for kompensasjon til utenlandske ansatte som har bostedsadresse i Norge. Du får heller ikke refusjon for norske statsborgere. Begge disse gruppene har rett til å reise inn i Norge.

Nasjonale myndigheter fraråder utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Innenfor denne ordningen vil det å reise hjem til sitt eget bosted regnes som en strengt nødvendig reise og dermed gi rett til kompensasjon. NAV vil legge arbeidsgiverens vurdering til grunn. Det betyr at hvis arbeidsgiveren mener at en reise var nødvendig, vil NAV ikke overprøve dette.

Er du kjent med at den ansatte har hatt inntekt fra en annen jobb, skal du ikke utbetale kompensasjon for dager som den ansatte har hatt annen inntekt. Det samme gjelder ytelser fra bostedslandet dersom du er kjent med det.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon