Forslaget som er referert under fekk ikkje fleirtal då Stortinget behandla saka 12.06.2015

Regjeringen begrunner sitt forslag med at dagens organisering av skatteoppkrevingen ikke er hensiktsmessig. Skatteetaten har det faglige ansvaret og fastsetter skatten, mens kommunene har det administrative ansvaret. Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor som krever inn det Skatteetaten har fastsatt. Mange av disse kontorene er svært små, 60 prosent av kontorene benytter to eller færre årsverk på oppgaven.

Regjeringen foreslår at skatteoppkrevingen skal organiseres på 33 steder, seks flere enn i Skattedirektoratets forslag. I tillegg til de kontorene Skattedirektoratet har foreslått vil Regjeringen etablere kontorer på Finnsnes, Voss, Lyngdal, Eid, Røros og Leira. Regjeringen vil også styrke kontoret i Kristiansund med 25 flere arbeidsplasser enn Skatteetaten la opp til i sitt forslag.

Se kart over kontorer

Skatteetaten skal ivareta skatteoppkreverfunksjonen med 1015 årsverk, inkludert styrking av arbeidsgiverkontrollen med 59 årsverk, skal forslaget samlet sett innebære effektivisering av nær 500 årsverk og gi innsparinger på over 300 millioner årlig fra 2016.

Hvorvidt forslaget får flertall på Stortinget gjenstår å se. Lokalt i kommunene er det mobilisert nokså massivt for å opprettholde dagens organisering.

Overføring av skatteoppkrevingen er en del av reformen Regjeringen har satt i gang for å nå målet om en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved innførsel skal flyttes til Skatteetaten. Fra 1. januar 2015 ble også Statens innkrevingssentral en del av Skatteetaten. Med disse grepene vil fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter samles i Skatteetaten.

Forslaget kan du lese mer om i Prop 120 LS (2014-2015) kapittel 14.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon