– Automatisk utsendelse vil bidra til å styrke skattyters rettssikkerhet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Skattyter får i dag ikke automatisk tilsendt utkast til vedtak for skatteklagenemnda, men det gis normalt innsyn når skattyter ber om det. Skattyter får en frist for å komme med eventuelle merknader som deretter innarbeides i utkastet.


Skatteetaten vil nå endre rutinene og begynne med automatisk utsendelse av alle vedtaksutkast fra skattekontoret ved klagebehandling i skatteklagenemnda. Skattekontorets saksforberedelse er innrettet slik at skatteklagenemnda kan foreta en reell overprøving av skattekontorets tidligere rettsanvendelse og bevisbedømmelse.


– Automatisk utsendelse av vedtaksutkast vil bidra til at sakene blir enda bedre belyst, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.


Totalt behandler skatteklagenemndene omtrent 3 000 saker årlig. Automatisk utsendelse vil føre til at saksbehandlingen generelt kan ta noe lenger tid. Utkast til vedtak når det innstilles på fullt medhold for skattyter vil derfor ikke sendes ut automatisk. I slike tilfeller vil det som regel være viktigst for skattyter å få det nye skattoppgjøret så raskt som mulig. Skattyter vil likevel forsatt ha mulighet til å be om innsyn.


KILDE: Finansdepartementet, nyhet, 22. februar 2011

Klikk her for utskriftsvennleg versjon