Kjelde: Regnskap Norge

Sjølv om det går godt no, er det vanskeleg å vite kva framtida vil bringe. Kan ein reversere vedteke utbytte for 2022 dersom ein i løpet av hausten 2023 ser at det går dårlegare enn forventa?

Er det tillatt å reversere utbytte?

Ja, det er tillatt å reversere utbytte som ikke er utbetalt. Det må da fattes en beslutning om reversering av generalforsamlingen. Omgjøringsbeslutningen krever som hovedregel tilslutning fra samtlige aksjeeiere, dvs. enstemmighet. Dersom beslutningen bare berører en del av aksjeeierne, kreves tilslutning fra samtlige berørte aksjeeiere, og flertall som for vedtektsendring. GF-protokoll må skrives.

Husk at det ved utbyttebeslutningen kan være vedtatt utsatt utbetaling av utbyttet med inntil seks måneder. Kravet vil da forfalle til betaling til en nærmere fastsatt dato frem i tid i samsvar med generalforsamlingens beslutning. I mangel av beslutning om utsatt utbetalingstidspunkt anses utbyttet å forfalle til utbetaling straks, bare med rimelig tillegg av tid for iverksettelse av utbetalingen.

Forfalt ikke utbetalt utbytte vil utgjøre gjeld til aksjonær. Ved likviditetsproblemer kan aksjonæren akseptere å la midlene stå i selskapet. Aksjonæren har da en fordring på selskapet han eller hun må innta som formue på sin skattemelding.

Blir det skatt på reversert utbytte?

Ja eller nei.

Det er noen vilkår som må være oppfylt dersom besluttet utbytte ikke skal bli skattepliktig ved reversering.

  • Reverseringen må være begrunnet i økonomiske forhold, sombetalingsvansker.
  • Reversering av utbytte må værebesluttet av kompetentorgan (normalt generalforsamlingen)
  • Reversering av utbytte må være fattetfør utbetaling
  • Reversering av utbytte må være vedtattfør årsskiftet

Oppfylles disse vilkårene vil det reverserte utbyttet ikke bli beskattet.

Flertallskrav – kan jeg nekte å akseptere reversering av utbytte?

Merk at det i utgangspunktet er tilstrekkelig med simpelt flertall for å vedta utbyttet, mens det som hovedregel er krav til 100 % flertall – enstemmighet – for å reversere utbyttet. En liten tue (aksjonær) kan altså velte stort lass her.

Årsaken til enstemmighetskravet, antas å være at aksjonæren ved utbyttebeslutningen har mottatt en fordring på selskapet. Denne fordringen kan ikke selskapet frata aksjonæren uten dennes samtykke, jf. aksjeloven § 5-20.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon