Kjelde: Regnskap Norge

Frådragsretten for inngåande mva ved kjøp av varer frå utlandet må vurderast på same måte som for kjøp i Noreg. At vara er anskaffa til bruk i den avgiftspliktige verksemda er eit sentralt vilkår for frådragsretten.

Verksemder som er registrert i Meirverdiavgiftsregisteret må sjølv berekne og rapportere utgåande meirverdiavgift i mva-meldinga ved innførsel av varer. Dersom vara er til bruk i den avgiftspliktige verksemda, vil det normalt vere frådragsrett for inngåande innførselsmeirverdiavgift. Ved full frådragsrett hos den avgiftspliktige, blir avgiftsberekninga i realiteten eit nullsumspel.

VIRKSOMHETER MED DELVIS AVGIFTSPLIKT

Avgiftsregistrerte virksomheter som driver delt virksomhet (både avgiftspliktig- og unntatt virksomhet), skal også beregne og innberette utgående innførselsmerverdiavgift for den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten. Det er likevel kun andelen av merverdiavgiften som relaterer seg til den avgiftspliktige delen av virksomheten som kan fradragsføres.

VIRKSOMHETER SOM IKKE ER MVA-REGISTRERT

Ikke-registrerte virksomheter må betale merverdiavgift til Tolletaten eller speditør/transportør når varer innføres til Norge. Disse virksomhetene vil ikke ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, så innførselsmerverdiavgiften må bokføres sammen med den aktuelle anskaffelsen i regnskapet.

VAREMOTTAKER ER IKKE REELL VAREEIER

Innførselsmerverdiavgift skal betales av den som etter tolloven er tollskyldner. Tollskyldner er den som oppføres som mottaker på tolldeklarasjonen. Det er ikke et krav at den som skal stå som tollskyldner har noen særskilt tilknytning til varen eller skal bruke varen i egen virksomhet. I prinsipputtalelsen Faglige avklaringer mv. knyttet til innførselsmerverdiavgiften har Skattedirektoratet presisert at avgiftssubjektet (tollskyldner) i slike tilfeller normalt ikke vil ha fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften etter merverdiavgiftsloven, ettersom anskaffelsen ikke er til bruk i dennes registrerte virksomhet.

Det er derfor svært viktig å påse at vareeieren oppgis som mottaker i tolldeklarasjonen, slik at vedkommende kan kreve fradrag for innførselsmerverdiavgift på anskaffelser som er til bruk i den avgiftsregistrerte virksomheten. Dette innebærer at speditør eller annen medhjelper ikke bør oppgis som deklarant i forbindelse med import av avgiftspliktige varer.

I de tilfellene hvor oppgitt varemottaker ikke er reell vareeier, kan det søkes om endring av tolldeklarasjonen ved å levere en elektronisk omberegning i TVINN eller Altinn. Det er i praksis også godtatt at et selskap som har stått som mottaker på tolldeklarasjonen, og som har betalt den beregnede innførselsmerverdiavgiften, kan transportere deklarasjonen til riktig vareeier. Forutsetningene er at det ikke er mulig å få endret tolldeklarasjonen, og at det legges ved en revisorbekreftelse på at innførselsmerverdiavgiften ikke er fradragsført i selskapet som er oppført som mottaker på tolldeklarasjonen.

DOKUMENTASJONSKRAV

En forutsetning for å kreve fradrag for inngående innførselsmerverdiavgift, er at dokumentasjonskravene er oppfylt. Det er innførselsdeklarasjonen med eventuelle underbilag (grunnlagsdokumenter) som utgjør dokumentasjonen for beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer. I tillegg må det foreligge en «særskilt oppstilling» som viser hvilke beløp som inngår i grunnlaget for beregning av innførselsmerverdiavgift, samt den beregnede innførselsmerverdiavgiften.

BOKFØRING AV INNFØRSELSMERVERDIAVGIFTEN

Innførselsmerverdiavgiften skal bokføres på grunnlag av opplysninger i innførselsdeklarasjonen, og tar ikke utgangspunkt i fakturaen fra den utenlandske leverandøren. Eventuell fradragsberettiget inngående innførselsmerverdiavgift må i regnskapet reflekteres i mva-koder eller bokføres på egne kontoer, én kode/konto for hver avgiftssats. Disse må videre kobles til standard mva-koder (SAF-T).

INNRAPPORTERING

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift ved kjøp av varer fra utlandet skal holdes adskilt fra innenlands inngående merverdiavgift. I den nye mva-meldingen som tas i bruk fra 1. januar 2022, skal rapporteringen skje på grunnlag av SAF-T mva-koder. Når det gjelder kjøp fra utlandet kan følgende koder være aktuelle:

SAF-T KODEBESKRVIELSESATS
81Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (høy sats)25 %
Spesifikasjons-linje til 81Tilbakeføring av merverdiavgift for kapitalvarer (kun personkjøretøy og fast eiendom)25 %
14Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (merverdiavgift betalt ved innførsel, høy sats)25 %
82Kjøp av varer fra utlandet uten fradragsrett (høy sats)25 %
83Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (middels sats)15 %
83Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (middels sats)15 %
15Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (merverdiavgift betalt ved innførsel, middels sats)15 %
84Kjøp av varer fra utlandet uten fradragsrett (middels sats)15 %
85Kjøp av varer fra utlandet som det ikke skal beregnes merverdiavgift på (nullsats)0 %

Klikk her for utskriftsvennleg versjon