Kjelde: NARF

 

Plikt til ferieavvikling
Det er en plikt for arbeidsgiver å sørge for at de ansatte avvikler lovbestemt ferie i løpet av ferieåret. Plikten til å sørge for ferieavvikling påhviler også arbeidstakeren, se lovens § 5 nr.1. For bedre å sikre at ferien faktisk blir avviklet er det vedtatt at mulighetene til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert strammes inn. Adgangen til å benytte økonomisk kompensasjon i stedet for faktisk avvikling av ferie er nå begrenset til de tilfeller hvor manglende ferieavvikling skyldes sykdom eller permisjoner i ferieåret. I andre tilfeller skal eventuell manglende avviklet ferie overføres til neste år. Motivet for lovendringen er at dette vil stimulere begge parter til å sørge for at ferien faktisk blir avviklet slik loven forutsetter. 

 


Overføring av ferie
Utgangspunktet er at ferien skal avvikles i løpet av ferieåret. Dersom det likevel ikke er gjort, er adgangen til å avtale overføring av ferie eller avtale forskuddsferie begrenset til to uker.


Det er ikke vedtatt endringer i reglene om overføring av ferie som ikke er avviklet når årsaken til manglende ferieavvikling er sykdom eller permisjoner.


Ekstra ferieuke fra fylte 60
Fra og med 2009 endres bestemmelsen i ferieloven § 5 nr. 2 vedrørende 60-åringers rett til en ekstra ferieuke. Tidligere gjaldt denne retten for de som fyller 60 år før 1. september. Endringen innebærer at retten til ekstra ferie nå skal gjelde alle arbeidstakere fra og med det kalenderåret de fyller 60 år.


Arbeidstakeren bestemmer selv når denne ekstraferien skal tas ut (men arbeidsgiveren skal varsles minst 2 uker i forveien).Kort om ferieregelverket:  • Arbeidsgiver skal drøfte ferietidspunktet og ferielistene med de ansatte i god tid før ferien.
  • Arbeidstaker kan kreve å få minst tre ukers sammenhengende ferie i perioden 1. juni – 30. september.
  • Begrensningen i muligheten til å få økonomisk kompensasjon for ikke avviklet ferie (se ovenfor) vil bare gjelde den lovbestemte ferien og har ikke betydning for den avtalefestede ferien (den femte uken).
  • Arbeidstaker kan motsette seg å avvikle minimumsferie i den utstrekning opptjente feriepenger ikke dekker lønnsbortfall under ferien.
  • Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om ferietidspunktet så er det arbeidsgiver som bestemmer ferietidspunktet.

Les ferieloven slik den lyder fra og med 1. januar 2009.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon