Det er ein fordel om relevant regelverk blir trekt fram, og at du gir di vurdering av faktum opp mot lovverket. Det å skrive ei god klage kan vere skilnaden på om klaga vinn fram eller ikkje.

Dessverre er det ein del skattytarar som skriv skatteklager som er prega av personlege synspunkt, og der det som er vesentleg manglar. Forhold som ikkje er relevant for saka bør ikkje takast med.

Dokumentasjon av fakta frå ein uavhengig tredjeperson styrkar alltid ei skatteklage.

Kjelde: Regnskap Norge

De formelle kravene til klage er ikke mange, men ligningsloven § 9-2 nr 2 krever at klagen er skriftlig. Det er videre et krav at klagen inneholder bestemte påstander og redegjør for de forhold påstandene bygger på.

En god klage inkluderer:

  • om klagen er levert innen klagefristen 
  • hvorfor klagen eventuelt bør behandles, dersom den er levert etter klagefristen
  • hva saken gjelder (faktum i saken)
  • hvordan saken er behandlet av skatteetaten
  • begrunnelse for hvorfor skattyter mener forholdet er feilaktig behandlet (skattyters egen forståelse av regelverket sett opp mot faktum i saken)
  • henvisning til relevant regelverk
  • forhold som kan tilsi at tilleggsskatt ikke skal ilegges eller ilegges med redusert sats, dersom tilleggsskatt er aktuelt å ilegge fra skatteetatens side

Klage over ligningen må leveres innen seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt skattyter, likevel slik at klagefristen tidligst utløper 10. august. Dersom fristen er utgått, kan man anmode om at klagen tross fristoverskridelsen likevel realitetsbehandles.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon