Kjelde: NARF


For næringsdrivende som allerede er ordinært registrert foreslår departementet å oppheve krav til søknad om frivillig registrering. Det foreslås også å endre virkningstidspunktet for når den frivillige registreringsordningen skal gjelde fra, slik at utleieren gis noe lenger tid til å områ seg.
Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Næringsdrivende som leier ut bygg eller anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomhet kan imidlertid la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret for utleievirksomheten. Frivillig registrering medfører at utleier kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift for påløpte kostnader knyttet til utleievirksomheten. Samtidig har utleier plikt til å legge merverdiavgift på leievederlaget.


Departementet foreslår at kravet om søknad for frivillig registrering for allerede avgiftsregistrerte utleiere oppheves. Dersom de materielle vilkår for frivillig registrering er oppfylt, og utleier opptrer i samsvar med de øvrige plikter som følger av en frivillig registrering, legges det til grunn at utleier har tatt et valg om at utleievirksomheten skal være frivillig registrert


Forslaget er i første rekke fremmet for å gjøre det lettere å handle riktig. Den frivillige registreringsordningen kan gi enkelte uheldige utslag. Dette kan skyldes både manglende og for sen registrering. I slike tilfeller kan den næringsdrivende motta krav om å tilbakebetale allerede fradragsført merverdiavgift. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for den næringsdrivende. I tillegg er forslaget en forenkling fordi søknad om frivillig registrering ikke lenger skal være et absolutt vilkår for å avgiftsbehandle utleie av fast eiendom.


Utleier kan fortsatt velge å sende søknad for å bli frivillig registrert. Søknad ivaretar viktige informasjonshensyn, og er av denne grunn ønskelig.


Det foreslås ingen endringer i søknadskravet for næringsdrivende som starter utleievirksomhet uten å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra før av. En opphevelse av søknadskravet for denne gruppen vil ikke være praktisk gjennomførbart, ettersom merverdiavgiftsregistrering er en forutsetning for å håndtere virksomhetens rettigheter og plikter etter merverdiavgiftsloven.


Departementet foreslår også en endring i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringsordningen skal gjelde fra. Forslaget innebærer at virkningstidspunktet kan settes tilbake seks måneder før søknad ble gitt. For den gruppen utleiere som søknadskravet foreslås opphevet for, knyttes skjæringstidspunktet til en tilkjennegivelse av at virksomheten anses avgiftspliktig. Dette vil typisk være at utleier legger merverdiavgift på leievederlaget


Forslaget om endring i virkningstidspunktet gjelder for alle som benytter seg av den frivillige registreringsordningen. Endringen vil gi utleiere lenger tid på å områ seg på uten å miste retten til effektivt fradrag.


Høringsfristen er 6. januar 2014.


Lenke til høringsbrev


Lenke til høringsnotat

Klikk her for utskriftsvennleg versjon