Hovudpunkt frå statsbudsjettet 2013 for skatte- og avgiftsopplegget: • Likningsverdi å næringseigedom og sekundærbustad aukar frå 40 til 50 prosent av anslått marknadsverdi.
 • Botnfrådraget for formuesskatt aukar frå kr 750.000 til kr 870.000.
 • Satsen i minstefrådraget på lønn aukar frå 38 til 40 prosent
 • Uføretrygd blir skattlagt som ordinær lønn.
 • Skatteklasse 2 for einslege forsørgarar blir avvikla. Omlegginga vil bidra til likare behandling av sambuarar og ektepar. Nytt frådrag blir gitt til einslege forsørgarar som mottek utvida barnetrygd. Dette gir ei vesentleg skatteskjerping for ei stor gruppe skattytarar.
 • Taksering og eigedomsskatt: Kommunane får tilgang til formuesgrunnlaga som skatteetaten har for å redusere kommunen sine takseringskostnader. Dette vil vere eit vesentleg bidrag til å gjere eigedomsskatt meir attraktiv for kommunane.Formuesskatt
Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi. Hensikten er å redusere skattemessig favorisering av investeringer i eiendom framfor sparing i bedrift og bank.


Utvidelsen av skattegrunnlaget finansierer en økning av bunnfradraget i formuesskatten fra 750 000 kroner til 870 000 kroner. Ektepar får dermed et samlet bunnfradrag på 1 740 000 kroner.


Se mer i pressemelding 36/2012 og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 3.1.


Skatt på arbeid og aksjeinntekt
Satsstrukturen i lønnsbeskatningen og skattesatsen på aksjeinntekter opprettholdes. Den reelle progresjonen i lønnsbeskatningen opprettholdes ved at personfradraget, maksimale minstefradrag i lønn og pensjon og innslagspunktene i toppskatten økes med forventet lønnsvekst (4 prosent). Samtidig økes satsen i minstefradraget fra 38 til 40 prosent.


Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 3.2.


Skatteregler for ny uførepensjon fra 2015
Stortinget har vedtatt at uførepensjonen i folketrygden skal legges om til ny uføretrygd fra 2015. De nye reglene forutsetter at den nye uføretrygden skattlegges som lønn. Regjeringen foreslår nå endringer i folketrygdloven og skatteloven for å følge opp dette. Det foreslås også at uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden skattlegges som lønn.


Se mer i faktaark og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 4.


Omgjøre skatteklasse 2 for enslige forsørgere til et særfradrag
Det foreslås å avvikle dagens ordning med skatteklasse 2 for enslige forsørgere og videreføre fordelen ved klasse 2 i et eget særfradrag. Det nye fradraget skal gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Omleggingen skal bidra til likere behandling av samboere og ektepar. Det nye særfradraget kan graderes etter antall måneder som enslig forsørger, og lettere tilpasses tilfeller hvor foreldrene har avtalt delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.


Se mer i faktaark og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 3.3.


Gevinstbeskatning av tomannsbolig
Det foreslås å endre skatteloven slik at eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi), for at hele gevinsten skal være skattefri ved realisasjon av boligen. Forslaget skal lede til likebehandling av tomannsboliger og andre boligeiendommer når det gjelder vilkårene for gevinstbeskatning.


Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 3.5.


Taksering av bolig for eiendomsskatteformål
Regjeringen åpner for å la kommunene bruke formuesgrunnlagene ved taksering av bolig for eiendomsskatteformål fra eiendomsskatteåret 2014. Det vil redusere kommunenes takseringskostnader.


Forslaget innebærer at kommunene kan hente ut nødvendig boligdata og formuesgrunnlag fra en portal som utvikles av Skattedirektoratet. Det fastsatte formuesgrunnlaget for bolig, redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor, utgjør grunnlaget for eiendomsskatteutskrivingen. I tillegg kan grunnlaget bli redusert med en eventuell lokal reduksjonsfaktor som også må gjelde for annen eiendom i kommunen.


Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 8.


Innberetningsplikt drosjenæringen
Det foreslås plikt for drosjesentraler til årlig å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene. Regelendringene foreslås i ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Hvilke opplysninger fra skiftlappen som skal innberettes til skatte- og avgiftsmyndighetene og fristen for innberetning, skal fastsettes nærmere i forskrift.


Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 16.


Merverdiavgift
Ordningen med refusjon av merverdiavgift for transportører i utlandet gjeninnføres, dvs. at utenlandske transportører som utfører direkte transport til eller fra Norge fritas fra plikten til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret slik at de kan få refusjon av merverdiavgift etter den norske ordningen for utenlandske næringsdrivende. Videre foreslås det å avvikle merverdiavgiftsfritaket for omsetning av tjenester til offentlig vei og bane fra 1. januar 2013.


foreslår at Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 10.


Tap på fordring mellom næringsdrivende – fradragsrett
Det foreslås å endre reglene om avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper. Det foreslås å avgrense avskjæringsregelen mot fordringer på selskaper i lavskatteland og fordringer på boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap).


Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 7.1.


NUF
Det foreslås å innføre en lovhjemmel til å gi forskrift om skattefri omdanning av NUF til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.


Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 7.2.


Andre endringsforslag
 • Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 750 kroner til 3 850 kroner.


 • De skattefrie kilometergodtgjørelsene ved yrkeskjøring med privatbil økes til samme nivå som kilometersatsene som er framforhandlet mellom staten og hovedsammenslutningene i staten. Ordinær sats økes fra kr 3,90 til kr 4,05. • Enkelte beløpsgrenser mv. holdes nominelt uendret fra 2012 til 2013. Det gjelder bl.a. det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn, nedre grense for betaling av trygdeavgift, særskilt fradrag i Nord-Troms og Finnmark, fradraget for skiferdrivere i Finnmark og Nord-Troms, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradraget, nedre grense og kilometersatsene i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid, innslagspunktene i arveavgiften samt maksimal sparing i BSU. • Fritaksmetoden skal ikke lenger gjelde for avkastning på midler som livsforsikringsselskapene og pensjonsforetakene forvalter på vegne av kundene. Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 5.
 • Det foreslås at inntekt fra petroleumsutvinning i utlandet unntas fra skatteplikt. De berørte selskapene kan i dag fradragsføre kostnader ved sin utenlandsaktivitet i det norske landskattegrunnlaget uten at Norge kan regne med å få skatteinntekter fra denne virksomheten. Ved fravær av skatteplikt opphører også retten til å fradragsføre disse kostnadene i Norge. Se mer i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 6.
 • Fra eiendomsskatteåret 2013 innføres det obligatorisk fritak for eiendomsskatt og fritak for å taksere lavproduktive utmarkseiendommer i direkte og indirekte statlig eie og nasjonalparker og naturreservat uansett eier.


 • Gebyrene for tinglysing i fast eiendom foreslås redusert, det samme med gebyret på tollkredittdeklarasjoner. Se mer i pressemelding 34/2012 og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 13.


 • Omregistreringsavgiften reduseres med 40 prosent reelt for typiske næringskjøretøy og med 12 prosent for øvrige kjøretøy. Se mer om miljø- og bilavgifter i pressemelding 35/2012 og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 11 og 21.


 • Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer økes til samme nivå som særavgiften på lettøl.


 • På tollområdet foreslås det bl.a. å redusere de høyeste tollsatsene på tekstiler, samt å utjevne tollsatsene på flere typer klær. Dagens kronetollsatser blir erstattet med prosenttoll ved import av biffer og fileter av storfekjøtt, hele eller halve skrotter av lam, samt faste og halvfaste oster. Se mer i faktaark og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 12.

 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon