Kjelde: Regnskap Norge

Mange tilsette har restferie som skal avviklast før årsslutt. Både for arbeidstakar og arbeidsgivar lønner det seg å planlegge restferien tidleg på hausten.

FORDELER FOR ARBEIDSGIVER

Ledere må sikre nødvendig bemanning for å utføre arbeidsoppgaver gjennom hele året. Ofte ønsker mange ta ut restferie samtidig i høstferien eller rundt jul. Dette kan skape utfordringer for arbeidsgiveren.

Med tidlig ferieplanlegging vil arbeidsgiver kunne oppdage evt. behov for å leie inn vikarer eller fordele arbeidsoppgavene internt for å sikre at planlagt arbeid kan utføres.

Arbeidsgiver må påse at arbeidstakere tar ut ferien som de har rett til jf. ferieloven §5-1. Når vi nærmer oss slutten av året, er det få måneder igjen for å ta ut restferien, og enda viktigere med god planlegging. Ved å sette opp ferielister for restferie tidlig på høsten, vil arbeidsgivere lettere kunne oppfylle dette lovkravet.

FORDELER FOR ARBEIDSTAKER

Å få godkjent restferien så tidlig som mulig vil gi forutsigbarhet for arbeidstaker. Det vil gi mulighet til å ha nok tid til planlegging av restferien, som ofte involverer samkjøring med familie og venner. For de som skal reise er det i mange tilfeller mye å spare ved å bestille reisen tidlig.

Arbeidstakere er også pliktet til å ta ferie jf. ferieloven §5-1. Det er spesielle regler for arbeidstaker uten full opptjening jf. ferieloven §5-5. Ved å planlegge restferien tidlig, vil også arbeidstaker kunne oppfylle sin plikt til å ta ferie i løpet av året.

Forskning viser at ferie er bra for helsen, både fysisk og mentalt. God helse og mindre sykefravær er en fordel for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

HVILKE KRAV STILLER FERIELOVEN?

Ifølge ferieloven §6-1 er det slik at: «Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.»

Arbeidstaker kan kreve å bli informert om ferietidspunkt senest 2 måneder før ferien «såfremt særlige grunner ikke er til hinder for dette» jf. ferieloven §6-2 1. ledd.

OVERFØRE FERIEDAGER TIL NESTE ÅR?

Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 2 uker (12 virkedager) lovfestet ferie til påfølgende år. Se vår artikkel om overføring av ferie

HVEM BESTEMMER FERIETIDSPUNKT?

Arbeidsgiver har styringsrett dersom det ikke blir enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/arbeidstakers tillitsvalgte. Styringsretten kan begrenses av eventuelle individuelle eller kollektive avtaler. Det er allikevel noen unntak til dette i ferieloven, og arbeidstaker har rett til å kreve restferien (syv virkedager) samlet innenfor ferieåret jf. ferieloven §7-2.

Arbeidstakere som er 60 år eller eldre kan selv bestemme tidspunkt for den ekstra ferieuken, men må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon