Kjelde: NARF


NARFs kommentarer:
Sett hen til ovennevnte vurderinger bør alle som før 31.12.2005 opphører næringen og sitter igjen med gevinst- og tapskonto inntektsføre denne i 2005. Tidfesting av saldoinntektsføring (gevinst- og tapskonto) etter 2005 vil etter departementets vurdering – uavhengig av om næringen har opphørt i 2005 eller tidligere – inngå i beregningsgrunnlaget for fastsettelse av personinntekt med henvisning til skatteloven § 12-10 annet ledd.


Bakgrunn:
I delingsmodellen er inntektsførte beløp fra gevinst- og tapskonto holdt utenfor ved beregning av personinntekt, jf. skatteloven § 12-12 tredje ledd bokstav c. Tilsvarende er fradragsført beløp fra gevinst- og tapskonto holdt utenfor beregningen, jf. § 12-12 annet ledd bokstav b.


Etter skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak skal ikke lenger inntekts- og fradragsført beløp fra gevinst- og tapskontoen holdes utenfor ved beregning av personinntekt, jf. skatteloven ny § 12-12 annet og tredje ledd.


Bruk av gevinst- og tapskonto gir skattyter en mulighet til å påvirke tidfestingen av den skattepliktige inntekten. Ved overgangen til skjermingsmetoden vil saldoen på gevinst- og tapskonto være resultatet av en realisasjon av et driftsmiddel som fant sted på et tidspunkt hvor det forelå hjemmel for å beskatte gevinsten som alminnelig inntekt etter skatteloven § 5-30 jf. skatteloven § 5-1, men ikke som beregnet personinntekt etter delingsmodellen.


I brev av 14. november 2005 uttaler Finansdepartementet blant annet at:


» I utgangspunktet er en inntekt kun skattepliktig dersom det foreligger hjemmel for beskatning når fordelen innvinnes av skattyteren. Dette har sammenheng med at skatteplikten som oftest knytter seg til selve innvinningen. Spørsmålet må imidlertid bero på en tolkning av den enkelte bestemmelse. I følge skatteloven ny § 12-11 første ledd er det «alminnelig inntekt fra virksomheten… » som er utgangspunktet for beregningen av personinntekten. Bestemmelsen viser til den alminnelige inntekten, slik den fremkommer det enkelte år på grunnlag av skattelovens bestemmelser. Bestemmelsen gir ikke grunnlag for å trekke ut elementer av den alminnelige inntekten, ut over det som fremgår av § 12-11 og de etterfølgende bestemmelser. Av dette følger det at inntekts- og fradragsføringer fra gevinst- og tapskonto som faktisk er inntekts- eller fradragsført det enkelte år, skal tas med ved beregningen av personinntekten. Skattyters valg i forhold til gevinst- og tapskontoen vil dermed få betydning i forhold til personinntektsberegningen.»


I NARFs henvendelse til departementet, stilte vi også spørsmålstegn ved hvorvidt inntektsføring over gevinst- og tapskonto i næring som har opphørt før 31.12.2005 skulle behandles som personinntekt eller kapitalinntekt. I departementets uttalelse vises det her til ny skattelov § 12-10 annet ledd, som etter departementets vurdering gir hjemmel til å skattlegge inntektsføring over gevinst- og tapskonto som personinntekt fra og med 2006. Dette uavhengig av om næringsvirksomheten har opphørt eller ikke på tidspunktet for inntektsføring.


I prinsipputtalelsen fra Finansdepartementet er også realisasjon av forretningsverdi ved realisasjon vurdert. Til dette uttaler departementet at:


«Hvis gevinst ved realisasjon av goodwill føres på gevinst- og tapskontoen, skal den etter gjeldende regler holdes utenfor ved beregning av personinntekt, jf. § 12-12 tredje ledd bokstav c jf. § 14-45 annet ledd siste punktum. Hvis gevinsten inntektsføres direkte, inngår den i personinntekten. Dette følger av skatteloven § 12-12 tredje ledd bokstav b jf. § 14-44 annet ledd. Hvis goodwill selges i 2005, må skattyteren, for å unngå at gevinsten inngår i grunnlaget for personinntekt, føre gevinsten på gevinst- og tapskonto, for så å inntektsføre hele gevinstkontoen i 2005. Da det er valgfritt hvor mye som skal inntektsføres fra gevinst- og tapskontoen, må en slik fremgangsmåte etter departementets oppfatning godtas.»


Vil du lese hele brevet fra Finansdepartementet kan du gjøre det ved å klikke her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon