Kjelde: Regnskap Norge

Krav om at gåver vert gitt som ei generell ordning i bedrifta er oppheva med verknad frå 01.01.2021. Kravet er oppheva for alle gåver som til dømes gåver i anledning lang og tru teneste, arbeidstakar giftar seg eller fyller rundt år (frå og med 50 år)

Fribeløp for gåver som vert gitt utan spesiell anledning er auka frå kr 2.000 til kr 5.000.

Det er mogleg å kombinere gåvegrensa på kr 5.000 med skattefritak for personalrabatt på kr 8.000. Dette betyr at arbeidstakar kan motta skattefrie personalrabattar for inntil kr 13.000 i året.

Skattemyndigheitene har oppdatert rettleiing om rapportering og skattlegging av naturalytingar.

KRAVET TIL GENERELL ORDNING OPPHEVES

Tidligere var gavene skattefrie under forutsetning av at gavene ble gitt som en generell ordning i bedriften. Som ledd i forenkling ble dette vilkåret opphevet med virkning fra 1. januar 2021 ved endring av § 5-15-1 fjerde ledd i skattelovforskriften.

Det har i noe tid vært usikkerhet knyttet til om opphevelsen av kravet omfattet gaver for alle anledninger etter gavebestemmelsen i skattelovforskriften. Med omtale av forslaget i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021, avsnitt 3.3, var det grunnlag for å stille spørsmål ved om opphevelsen kun gjaldt gaver som ble gitt uten spesiell anledning, f.eks. den årlige julegaven. Regnskap Norge har tatt opp spørsmålet med både Finansdepartementet og Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet bekrefter i epost til Regnskap Norge 3. februar 2021 at kravet om generell ordning er opphevet for gaver gitt ved alle anledninger.

Med andre ord gjelder dette også for gaver som gis i anledning av at arbeidstaker har lang og tro tjeneste, samt for jubileums- eller oppmerksomhetsgave ved bestemte anledninger – f. eks. når bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25, arbeidstaker gifter seg eller ansatt fyller 50 år, deretter ved runde år.

For mange arbeidsgivere vil det innebære forenkling ved praktisering av reglene at det ikke lenger er krav til at gaver ved bestemte anledninger må være gitt som ledd i en generell ordning.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon