Kjelde: NARF
Lovvedtaket innebærer at styret, forutsatt fullmakt fra generalforsamlingen, kan gjennomføre og sende melding til Foretaksregisteret om fravalg av revisjon etter 1. mai – gjeldende allerede for regnskapsåret 2011. Opplysning om fravalg må være registrert i Foretaksregisteret for å ha rettsvirkning.


Samtidig med lovvedtaket er det gitt en overgangsregel for aksjeselskaper som er stiftet før lovens ikrafttredelse, slik at terskelverdiene for disse, frem til første årsregnskap avlegges, kan vurderes ut fra åpningsbalansen alene. Disse selskapene vil dermed bli likestilt med selskaper som stiftes etter lovens ikrafttredelse. Det er videre gitt en overgangsregel som klargjør at det ikke skal sendes begrunnelse for revisorfratreden til Finanstilsynet, når revisors fratreden er begrunnet i at revisjonsunntaket benyttes.


Finansdepartementet har i dag også fastsatt endringer i regnskapsforskriften som medfører at det ved innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret, skal opplyses om selskapet har truffet beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, om årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører og/eller om ekstern autorisert regnskapsfører har bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet. Bestemmelsen vil tre i kraft 1. januar 2012, og vil gjelde for årsregnskap som sendes inn etter ikrafttredelse av bestemmelsen. (Forskriften for øvrig trer i kraft 1. mai 2011). Videre har Nærings- og handelsdepartementet i dag fastsett nærmere regler om registrering av fravalg av revisjon mv. i Foretaksregisteret.


Vedlegg:


Klikk her for utskriftsvennleg versjon