Kjelde: Regnskap Norge

Auka grense for skattefrie gåver, lågare trinnskatt og auka minstefrådrag er blant forslaga til statsbudsjett.

Under er ei oppsummering av regjeringa sitt forslag på skatte- og avgiftsområdet.

ØKT GRENSE FOR SKATTEFRIE GAVER

Grensen for skattefrie gaver økes fra 2 000 til 5 000 kroner i året.

Videre vil det bli gjort endringer i Skatteetatens veiledning til reglene for naturalytelser. Blant annet skal det legges til rette for en enklere praktisering av arbeidsgivers plikter til verdsetting, rapportering og dokumentasjon.

Les mer her.

LAVERE TRINNSKATT OG ØKT MINSTEFRADRAG

Som ledd i å øke kjøpekraften foreslår regjeringen å redusere trinnskatten med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2 og øke minstefradragene i lønn og pensjon med 1 prosentenhet.

Det bidrar til noe økt kjøpekraft og kommer økonomien til gode på kort sikt. Over tid kan reduksjonen i trinnskatten også virke positivt på arbeidsmarkedet.

ØKT RABATT PÅ ARBEIDENDE KAPITAL

Det foreslås å bedre rammebetingelsene for å investere i privat næringsliv i hele landet gjennom å øke rabatten på arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent.

Les mer om økt verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmiddel her.

ØKT SKATTEFRI FORDEL VED ANSATTES KJØP AV AKSJER

Regjeringen ønsker videre at flere skal kunne bli eiere i den bedriften de jobber i. Derfor foreslås det å øke maksimal skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet fra 5 000 til 7 500 kroner, og å øke satsen fra 20 til 25 pst.

BSU

BSU målrettes mot de som ikke eier bolig. Maksimalt årlig sparebeløp økes fra 25.000 til 27.500 kroner. Frikortgrensen økes fra 55.000 til 60.000 kroner, slik at blant andre unge og studenter kan jobbe mer før de må betale skatt.

SIKKERHETSVENTILEN I FORMUESSKATTEN

Sikkerhetsventilen i formuesskatten forenkles og gjøres gunstigere for skattyterne. Skattyter kan legge dokumentert verdi til grunn og samtidig få like stor verdsettelsesrabatt som om den beregnede verdien benyttes.

Les mer her.

DELING AV INNTEKTSOPPLYSNINGER TIL TJENESTEPENSJON (OTP)

Det åpnes for at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsinnretninger for ajourhold av obligatorisk tjenestepensjon. Tilsynet med at arbeidsgivere oppretter pensjonsordning, flyttes fra Finanstilsynet til Skatteetaten.

Konsekvensen av endringen er at arbeidsgiverne ikke lenger behøver å dobbeltrapportere arbeids- og inntektsforhold for de ansatte. Med lovendringen vil det være tilstrekkelig å rapportere opplysningene i a-meldingen. Pensjonsinnretningene vil deretter få relevante opplysninger overført direkte fra skatteetaten.

INNFØRER MOMS PÅ ALTERNATIV BEHANDLING OG KOSMETISK BEHANDLING

Unntaket for merverdiavgift for alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling foreslås opphevet. Forslaget utvider merverdiavgiftssystemet ved at disse tjenestene avgiftslegges på linje med andre varer og tjenester.

ANDRE SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER

  • Maksimal eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille.
  • Det innføres skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine.
  • Renteinntekter som beskattes som aksjeutbytte, vil bli justert med oppjusteringsfaktoren for utbytte.
  • Personlige skattyteres frist for å betale forskuddsskatt for andre og fjerde termin forlenges med én måned.
  • Reglene for omtvistede krav i bygg- og anleggsbransjen endres.
  • Overprising av gebyret for utlegg reduseres.
  • Formuesverdsettelsen av primærboliger med verdi over 15 mill. kroner økes. (utgår etter forlik med FrP)
  • Formuesverdien av fritidsbolig oppjusteres med 20 pst. (utgår etter forlik med FrP)

Andre relevante artiklar:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon