Formuesskatt • Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 350 000 til 470 000 kroner. 
 • 80-prosentregelen fjernes.
 • Ligningsverdiene av næringseiendom økes.

  • Formuesverdien av næringseiendom som leies ut vil bli beregnet til 40 prosent av nåverdien av utleieinntektene.
  • Ligningsverdi for næringseiendommer uten utleieinntekter økes med 60 prosent i 2009
  • Sikkerhetsventilen endres slik slik at ingen eiendommer skal ha en høyere ligningsverdi enn 60 prosent av markedsverdien, mot 80 prosent i 2008.

 • Ligningsverdiene av bolig og fritidseiendom økes med 10 prosent i 2009.

Arveavgift


Regjeringen endrer arveavgiften, og varsler både lettelser og skjerpelser. • Fribeløpet i arveavgiften økes fra 250 000 kroner til 470 000 kroner, og innslagspunktet for å betale høy sats økes fra 550 000 kroner til 800 000 kroner.
 • Høy sats i arveavgiften halveres fra 20 prosent til ti prosent for barn og foreldre og fra 30 prosent til 15 prosent for andre mottakere. Lav sats reduseres fra åtte prosent til seks prosent for barn og foreldre og fra ti prosent til åtte prosent for andre mottakere.
 • Rabatten som beregnes for aksjer i ikke-børsnoterte selskap og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap, reduseres fra 70 prosent til 40 prosent Samtidig begrenses rabatten til et arveavgiftsgrunnlag på 10 millioner kroner knyttet til ikke-børsnoterte aksjer og andeler for den enkelte mottaker.
 • Den rentefrie avdragsordningen ved overføring av familiebedrifter forlenges fra sju til tolv år, og størrelsesbegrensningen for hvilke foretak som kan omfattes fjernes.


Næringsbeskatningen


Regjeringen foreslår enkelte endringer i næringsbeskatningen: • Det foreslås å stramme inn fritaksmetoden for selskaper, for å kompensere for at dagens adgang til å utgiftsføre kostnader knyttet til skattefrie aksjeinntekter er for gunstig. Innstrammingen gjøres sjablonmessig ved at selskapene må inntektsføre tre prosent av inntektene som etter dagens regler er skattefrie. Finansdepartementet vil utrede alternative, mer treffsikre sjablonmetoder.
 • Det foreslås å skille ut tekniske installasjoner i bygg som egen saldogruppe med en avskrivningssats på 10 prosent. Det foreslås å videreføre skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn).

Boligsparing for ungdom


Regjeringen foreslår å utvide BSU-ordningen fra 2009. Årlig maksimalt sparebeløp økes fra 15 000 til 20 000 kroner, og maksimalt samlet sparebeløp inntil fylte 33 år økes fra 100 000 til 150 000 kroner.


Økt skattefradrag for fagforeningskontingent


I 2009 foreslås øvre grense for fradraget økt med 450 kroner til 3 600 kroner.


Reisefradraget


Reisefradrag gis i dag til alle yrkesaktive med reisekostnader over 12 800 kroner (nedre grense). Regjeringen foreslår å øke satsen i reisefradraget fra 1,40 kroner til 1,50 kroner per kilometer. Samtidig økes nedre grense i fradraget til 13 700 kroner.


Bilavgifter


Regjeringen fortsetter å legge om engangsavgiften i miljøvennlig retning. Dette gjøres ved å justere CO2-komponenten i engangsavgiften slik at insentivene til å kjøpe biler med utslipp under 120 gram per kilometer (g/km) styrkes. I tillegg innføres et nytt trinn som innebærer at biler med høyere CO2-avgift enn 250 g/km får økt avgift. Omleggingen vil bidra til at bilparken i framtiden kan ha lavere utslipp enn i dag.


Andre endringer • Dokumentavgift ved arv fra samboer fjernes. Reglene harmoniseres mot reglene for ektefeller.
 • Minstefradraget, personfradraget og innslagspunktene for toppskatt holdes reelt sett på samme nivå, det vil si at de justeres med anslått lønnsvekst.
 • Beløpsgrensen som bestemmer om det skal være lønnsoppgaveplikt ved arbeid knyttet til hjem og fritidsbolig, økes fra 2 000 kroner til 4 000 kroner.
 • Grensene for skattefri nettoinntekt i skattebegrensningsregelen økes, slik at enslige med minstepensjon og minstepensjonsektepar fortsatt ikke skal betale skatt etter trygdeoppgjøret for disse i 2008.
 • Fiskerfradraget økes fra 115 000 kroner til 150 000 kroner.
 • Regjeringen mener mindre arbeidsinntekter for barn under 13 år bør være skattefrie, og foreslår et skattefritt beløp for denne gruppen på 10 000 kroner.
 • Det foreslås å øke fradraget for el-biler fra 25 prosent til 50 prosent i firmabilbeskatningen
 • Det innføres rett til fradrag for gjeldsrenter for arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra andre EØS-land med det vesentligste av sine inntekter i Norge. EØS-borgere som krever slikt fradrag, vil bli skattlagt for renteinntekter fra debitor bosatt, hjemmehørende eller med fast driftssted i landet, forutsatt at eventuell skatteavtale åpner for dette.
 • Det innføres regler som gir generell hjemmel for å skattlegge urealiserte kapitalgevinster når eiendeler tas ut av norsk beskatningsområde.
 • Det innføres adgang til å utskrive eiendomsskattfrittflytende oppdrettsanlegg i sjø under forutsetning av at kommunen skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen, eller på verk og bruk i kommunen. Forslaget vil sikre likebehandling av oppdrettsanlegg uavhengig av om disse er forankret i land eller i sjøbunnen. Samtidig varsles høring av et forslag om å innføre en grense for hvor langt ut i sjøområdet det vil være adgang for kommunene til å skrive ut eiendomsskatt.
 • Det foreslås at avgiften på alkoholfrie drikkevarer settes opp til nivået for lettøl (øl med 0,7 til 2,7 volumprosent alkohol).
 • Avgiften på snus økes med 10 prosent utover prisjustering.
 • Årsavgiften for motorsykler settes til det halve av gjennomsnittlig avgift for personbiler.
 • Det foreslås presiseringer i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen. Det skal framgå direkte i bestemmelsene at elektroniske dokumenter, samt programmer og programsystemer, omfattes av utleverings- og framleggelsesplikten. Skatte,- toll- og avgiftsmyndighetene skal også ha mulighet til å kopiere virksomheters elektroniske arkiver, noe som også omfatter speilkopiering. 
 • Regjeringen foreslo i Revidert nasjonalbudsjett 2008 enkelte endringer i grunnrenteskatten for kraftforetak. Nå fremmes endringene som lovforslag for Stortinget. Det innføres en utbetalingsordning for skatteverdien av ny (oppstått etter 2006), negativ grunnrenteinntekt, skattemessige hindre for opprustings- og utvidelsesprosjekter av eksisterende kraftverk fjernes, det gis fradrag for driftskostnader i byggetiden, og den nedre grensen for plikt til å beregne grunnrenteinntekt settes til 5 500 kVA. Forslagene gjøres gjeldende fra 2008.


Lenker:


Klikk her for utskriftsvennleg versjon