Av adv Per-Ole Hegdahl – NARF
Det ligger i selvangivelsens navn at det er skattyter som skal «angi» alle sine skattepliktige inntekter og all skattepliktig formue til skatteetaten. Og opplysningsplikten må skje innenfor lovbestemte frister. Oversittes fristene kan du ilegges forsinkelsesavgift for å være for sent ute med å innlevere ligningsoppgavene til skatteetaten.


Regler om forsinkelsesavgift følger av ligningsloven § 10-1. Hovedregelen her er at skattyter som leverer selvangivelse, næringsoppgave eller pliktig selskapsoppgave med vedlegg etter leveringsfristen, men før skatteoppgjøret er sendt skattyter, skal ilegges en forsinkelsesavgift. Leveringsfristene følger av ligningsloven § 4-7 og bestemmer at selvangivelse med vedlegg skal leveres innen utgangen av mai i året etter ligningsåret for selskaper og selvstendig næringsdrivende. For personlige skattytere og alle andre er leveringsfristen innen utgangen av april. 


Det er verdt å merke seg at selv om fristene i utgangspunktet er absolutte, og derfor gir skatteetaten rett til å ilegge forsinkelsesavgift, har skattytere anledning til å søke om utsatt frist. Dersom en skattyter sannsynliggjør at det foreligger «særlige grunner» som vil skape betydelige vanskeligheter med å levere ligningsoppgavene innen fristen, skal skattekontoret gi utsetting. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å ringe til skatteetaten. En anmodning om utsatt frist må være skriftlig, og den må være sendt til skattekontoret innen den opprinnelige fristen for å levere de samme ligningspapirer. Skattyter har med andre ord krav på utsatt frist dersom «særlige grunner» tilsier det. Som særlige grunner kan være, flom eller andre naturkatastrofer, sykdom (men kun i den perioden skattyter er syk og derfor forhindret fra å levere oppgavene), utenlandsopphold, fengselsopphold, dødsfall i nærmeste familie, samlivsbrudd, rusmisbruk eller andre særlige forhold som gjør det svært vanskelig å levere ligningsoppgavene rettidig. 


Merk at dersom du er så sent ute med å levere ligningspapirene at skatteetaten har rukket å sende deg et skatteoppgjør i mellomtiden, skal du ikke lenger ilegges forsinkelsesavgift. Da kommer den strengere og mer byrdefulle tilleggsskatten til anvendelse isteden. For 2013 vil skatteoppgjøret for lønnsmottakere og pensjonister som har levert selvangivelsen på nett være klart fra 26. juni. For selvstendig næringsdrivende og andre vil skatteoppgjøret være klart fra mellom 7. august og 16. oktober. Skal du unngå tilleggsskatt som selvstendig næringsdrivende må du derfor innsende ligningspapirene senest den 7. august.


Forsinkelsesavgiften er regulert i ligningsloven § 10-1 første ledd og bestemmer at denne skal være 1 promille av nettoformuen. I tillegg ilegges:


–       2 promille av nettoinntekten når forsinkelsen ikke er mer enn 1 måned, eller


–       1 prosent av nettoinntekten når forsinkelsen er over 1 måned, eller


–       2 prosent av nettoinntekten når forsinkelsen er over 3 måneder. 


Forsinkelsesavgiften skal minimum settes til kr 200, og maksimum kr 10 000 når forsinkelsen ikke er mer enn 1 måned, men maksimum kr 15 000 når forsinkelsen er mer enn 1 måned. 


Avslutningsvis kan det være greit å være oppmerksom på at forsinkelsesavgift kan påklages og bortfalle dersom skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak. 


NARF anbefaler alle skattytere om å levere ligningsoppgavene rettidig. Er du imidlertid forhindret fra å etterleve fristene er vårt råd å heller søke om utsatt frist fremfor å søke om ettergivelse i etterkant.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon