Kjelde: Regnskap Norge

Venstre og KrF har inngått budsjettforlik med Regjeringen for 2018. Det viktigste for næringslivet er reduksjonen i selskapsskattesats og fjerning av maskinskatten (eiendomsskatt på verk og bruk).

Redusert skatt på inntekt 

Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i 2017. Det blir en videre reduksjon til 23 prosent i 2018. Dette er i tråd med enigheten om skattereform på Stortinget.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,24 til 1,33. Skatt på aksjeutbytte i 2017 var 29,76 % (24 % x 1,24) og øker i 2018 til 30,59 % (23 % x 1,33).

Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 prosent.

Marginalskattesatsen på lønn blir redusert for de aller fleste, og mest for dem med de laveste inntektene. Samlet marginalskatt for personinntekt mellom 598.050 – 962.050 blir 43,6 prosent. For inntekter over kr 962.050 er marginalskatten 46,6 prosent.

Satsen i minstefradraget i lønn og trygd øker fra 44 til 45 prosent.

Lettelser i formuesskatten og eiendomsskatten 

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Verdsettelsesrabatten øker til 20 prosent i 2018, i tråd med enigheten om skattereform.

Bunnfradraget i formuesskatten på 1,48 millioner kroner videreføres nominelt.

Det blir fleire endringer i eiendomsskattereglene. Blant annet endres reglene for «verk og bruk» slik at maskiner og tilbehør som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt.

Endringer på avgiftsområdet 

Den lave satsen i merverdiavgiften som gjelder tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement, øker fra ti til tolv prosent.

Delingsøkonomi, utleie egen bolig

Skattefritaket ved korttidsutleie av egen bolig (leieforhold under 30 dager) fjernes. I dag er det skattefritt å leie ut hvis man benytter minst halvparten av boligen selv, og inntil kr 20 000 er skattefritt hvis man leier ut hele eller større deler.

Det innføres et sjablonfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger kr 10 000 skattlegges.

Det skal utredes nærmere om formidlingsselskaper som Air BnB skal rapportere inntektene til de som leier ut gjennom ordningen.

Aksjesparekonto, overgangsregelen forlenges

Overgangsregelen for aksjesparekonto forlenges, slik at børsnoterte aksjer o.l. kan overføres til aksjesparekonto med kontinuitet også i 2018.

Ny digital skattemelding

Skattedirektoratet vil få 512 millioner for å utvikle en ny digital skattemelding, som blant annet skal gi næringslivet besparelser. Midlene fordeler seg over en utviklingsperiode på tre år, altså fra 2018 til 2021.

Andre endringer

  • Ny opsjonsbeskatning for små, nyetablerte selskap innføres. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner, inntil en grense på kr 500.000 (opprinnelig forslag kr 30 000), som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres.
  • Fradragsreglene for kost og losji endres. Pendlere som har mulighet til å tilberede mat i pendlerboligen, mister retten til fradrag for merutgiftene til kost. I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner. Fradraget for merutgifter til kost og losji tidsbegrenses til 24 måneder. 
  • Skatteklasse 2 avvikles
  • Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen endres fra 50% til 40% (Regjeringen foreslo opprinnelig at hele rabatten skulle fjernes)
  • Maksimalfradraget for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kr 30.000 til kr 40.000.
  • Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til kr 70 000 pr. ansatt / kr 700 000 pr. organisasjon (fra kr 60 000 / kr 600 000).
  • Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres
  • Maksimal eiendomsskattesats i innføringsåret reduseres fra 2 til 1 promille. Tilsvarende kan eiendomsskatten heretter økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.
  • Unntaket i merverdiavgiften for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner utvides fra tre til fire dagers arrangement.

Nærmere omtale av forslagene finner du i Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2017.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon