Kjelde: NARFDe minste ASene vil merke en forskjell straks de nye reglene er vedtatt. Med mindre man driver en beskjeden virksomhet med lav eller ingen risikoeksponering, er det etter hvert mange argumenter som trekker i retning av å velge AS-formen.


I korte trekk innebærer de foreslåtte reglene blant annet at: • det åpnes for elektronisk stiftelse, aksjel. § 2-1
 • det reduseres for kravet til vedtekter, aksjel. § 2-2
 • kravet om åpningsbalanse fjernes der aksjeinnskudden gjøres opp i penger, aksjel. § 2-8
 • det innføres krav om forsvarlig likviditet i tillegg til forsvarlig egenkapital, aksjel.        § 3-4
 • det gjøres unntak fra aksjel. § 3-8 for avtaler om kreditt og sikkerhetsstillelse i konsernforhold og konsernlignende forhold
 • det åpnes for at det gjøres unntak fra krav om generalforsamlingsfullmakt, aksjel.    § 5-2
 • det åpnes for generalforsamling uten fysisk møte, aksjel. § 5-7
 • kravet om at daglig leder og styreleders møteplikt fjernes, aksjel. § 5-7 nytt tredje ledd
 • det åpnes for en forenklet måte å holde generalforsamling på dersom alle aksjeeierne er enige om det, aksjel.    § 5-7
 • det foreslås at ASA-lovens regler om rett til å elektronisk delta på generalforsamlingen, eventuelt skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, også gjøres gjeldende for AS, aksjel. § 6-2
 • kravet om min. 3 styremedlemmer bortfaller for selskaper med mer enn 3 mill. i as-kapital, aksjel. § 6-1
 • plikten til å ha daglig leder for AS med aksjekap. på mer enn 3 mill. bortfaller, aksjel. § 6-2
 • det lempes på kravet til fysiske styremøter ved at det blir opp til styret selv å bestemme hvordan styresaker skal behandles, aksjel. § 6-19
 • det foreslås økte muligheter for å utdele utbytte, aksjel. § 8-1
 • det foreslås muligheter for å dele ut utbytte på grunnlag av mellombalanse, aksjel. § 8-2 a
 • det gis økt adgang til å yte kreditt og stille sikkerhet, også der morselskapet er utenlandsk, aksjel. § 8-7
 • reglene om overkursfond oppheves, aksjel. § 10-12

NARF har vært en aktiv pådriver for forenklinger i de administrative byrdene for næringslivet. Forenklingene som nå er foreslått i AS-loven er bra, men det er fortsatt en del å hente. Det er et faktum at AS-loven består av mer enn 600 regler, og dette i seg selv sier litt om hvor utfordrende det er å orientere seg i dette regelverket.


NARF har blant annet foreslått at det etableres standardiserte vedtekter til fri benyttelse i Altinn. Videre har vi foreslått at det vedtas regler som klart tilrettelegger for at styre- og generalforsamlingsprotokoller kan oppbevares elektronisk, at aksjeeierboken erstattes med en plikt til å innrapportere de samme opplysninger til aksjonærregisteret, samt at også andre sider ved aksjeloven moderniseres og forenkles.


Det mest gledelig i denne omgang er at kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse fjernes, at mange av formalkravene til hvordan gjennomføre styre- og generalforsamlingsmøter lempes på, og at stiftelse av AS kan skje elektronisk.


Selv om det ikke ligger inn under Justisdepartementets ansvarsområde, savner vi fortsatt at morselskap i konsern som ligger innenfor grenseverdiene for fravalg av revisjon unntas fra revisjonsplikt. I tillegg burde det vært åpnet opp for at stifterne av AS kunne velge bort revisjon allerede i stiftelsesmøtet.  


 (Revisorforeningen)
 (Revisorforeningen)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon