Kjelde: NARF


De vedtatte endringene er i hovedsak at:


 • det reduseres for kravet til vedtekter, aksjel. § 2-2
 • kravet om åpningsbalanse fjernes der aksjeinnskudden gjøres opp i penger, aksjel. § 2-8
 • det innføres krav om forsvarlig likviditet i tillegg til forsvarlig egenkapital, aksjel. § 3-4
 • det gjøres unntak fra aksjel. § 3-8 for avtaler om kreditt og sikkerhetsstillelse i konsernforhold og konsernlignende forhold
 • det åpnes for at det gjøres unntak fra krav om generalforsamlingsfullmakt, aksjel. § 5-2
 • det åpnes for generalforsamling uten fysisk møte, aksjel. § 5-7
 • kravet om at daglig leder og styreleders møteplikt fjernes, aksjel. § 5-7 nytt tredje ledd
 • det åpnes for en forenklet måte å holde generalforsamling på dersom alle aksjeeierne er enige om det, aksjel. § 5-7
 • det foreslås at ASA-lovens regler om rett til å elektronisk delta på generalforsamlingen, eventuelt skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, også gjøres gjeldende for AS, aksjel. § 6-2
 • kravet om min. 3 styremedlemmer bortfaller for selskaper med mer enn 3 mill. i as-kapital, aksjel. § 6-1
 • plikten til å ha daglig leder for AS med aksjekap. på mer enn 3 mill. bortfaller, aksjel. § 6-2
 • det lempes på kravet til fysiske styremøter ved at det blir opp til styret selv å bestemme hvordan styresaker skal behandles, aksjel. § 6-19
 • det foreslås økte muligheter for å utdele utbytte, aksjel. § 8-1
 • det foreslås muligheter for å dele ut utbytte på grunnlag av mellombalanse, aksjel. § 8-2 a
 • det gis økt adgang til å yte kreditt og stille sikkerhet, også der morselskapet er utenlandsk, aksjel. § 8-7
 • reglene om overkursfond oppheves, aksjel. § 10-12

Dersom du ønsker kursing i endrigene over kan vi anbefale NARFs nettkurs som du finner her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon