Kjelde: NARF


Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan velge hvordan de vil fordele enkelte inntekts- og fradragsposter i selvangivelsen mellom seg.
I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter, som ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele fritt i tillegg til formuen og gjelden. Andre samboere som er ikke-meldepliktige liknes hver for seg for inntekter og formue, og kan ikke fordele inntekter og fradrag som beskrevet her.

Fordelingen vil normalt ikke påvirke den samlede skatten for paret, men den har betydning for hvem av dem som skal skattlegges for formuen og inntekten eller få fradrag for kostnaden.

I tilfeller der den ene har lav inntekt, kan det være fordelaktig for ektefellene mv. sett under ett å fordele og overføre inntekt og fradrag slik at ingen av dem får en lavere nettoinntekt enn personfradraget for inntektsåret.

For de som mottar alderspensjon, AFP eller uførepensjon og en av ektefellene mv. har lav pensjon/inntekt, kan fordelingen av inntekter, fradrag og formue mellom dem få betydning for samlet skatt.


Ektefeller mv. som ønsker å fordele bankinnskudd, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter, må huske å korrigere begge selvangivelsene.


For mer informasjon, se Skattedirektoratets artikkel.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon