Kjelde: HSH


Det finnes noen verneregler for arbeidstaker som griper inn i arbeidsgivers styringsrett. Arbeidstaker har krav på å avvikle tre uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni – 30 september. Dersom arbeidstaker blir/er syk eller er i permisjon, finnes det regler for hvordan ferien kan avvikles. Arbeidsgivers styringsrett blir også begrenset av Ferieloven § 8 som omhandler ferieavvikling i oppsigelsestiden. Man må her skille mellom de tilfeller hvor arbeidsgiver sier opp en ansatt, og de tilfeller hvor arbeidstaker selv sier opp sin stilling.


Oppsigelse fra arbeidsgiver
Når arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker og denne har en kortere oppsigelsesfrist enn tre måneder, kan arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestiden. Begrunnelsen for dette er at arbeidstaker skal få tid til å områ seg og forberede seg på den nye situasjonen.


I de tilfeller hvor arbeidstakers ferie er fastsatt og arbeidsgiver går til oppsigelse, oppstår valgmuligheter for arbeidstaker. Arbeidstaker kan velge å følge den oppsatte ferieplan og avvikle ferien som planlagt. I slike tilfeller vil arbeidsforholdet opphøre ved den ordinære utløp av oppsigelsestiden. En annen mulighet er at arbeidstaker ønsker å avlyse ferien og jobbe fram til fratredelsesdato. Dette må arbeidsgiver godta. Den tredje mulighet arbeidstaker har, er å  avvikle ferien som planlagt, men kreve at oppsigelsestiden begynner å løpe etter ferien. Det er slått fast i rettspraksis at oppsigelsestiden skal være sammenhengende. Dette fører til at oppsigelsestiden først begynner å løpe den første dag i måneden etter at ferien er fullført. Et eksempel kan belyse denne situasjonen;  Arbeidsgiver sier opp arbeidstaker i juni. Arbeidstaker har 1 måned oppsigelsesfrist. Arbeidstakers ferie er fastsatt til perioden 21.juni  – 4. august. Oppsigelsestiden begynner å løpe 1. september. Fratredelsesdato vil da være 30. september.


Dersom arbeidstaker samtykker, kan det inngåes avtale om ferieavvikling i oppsigelsestiden. En slik avtale er kun gyldig dersom den er inngått etter at oppsigelsen har funnet sted.


I de tilfeller hvor oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre, kan arbeidsgiver pålegge ferie i den perioden hvor oppsigelsesfristen løper. Vi minner her om arbeidsgivers drøftelsesplikt og varslingsplikt, samt begrensningene i henhold til avvikling av hovedferien.


Oppsigelse fra arbeidstaker
Arbeidstakers oppsigelse har ingen innvirkning på ferieavviklingen. Hovedregelen er at ferie kan fastsettes og avvikles etter at arbeidstaker har sagt opp sin stilling. Vi minner igjen om arbeidsgivers drøftelsesplikt samt varslingsplikt. Ofte ønsker arbeidstaker selv å ta ferie i deler av oppsigelsestiden. Dette kan arbeidsgiver nekte. Unntaket  fra hovedregelen er at arbeidstaker kan kreve å avvikle hovedferien i hovedferieperioden, samt at restferien avvikles innen utløpet av ferieåret.


I de tilfeller hvor arbeidstakers ferie allerede er fastsatt, har ikke arbeidsgiver anledning til å kreve ferien utsatt eller avlyst. Ferieloven har regler for når arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie, som kun er ved uforutsette hendelser. Oppsigelse fra arbeidsgiver eller arbeidstaker regnes ikke som uforutsette hendelser.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon