Kjelde: NARF


Bokføringsstandardstyret har behandlet spørsmålet om når tilbakeholdt beløp (innestående) i bygge- og anleggsvirksomhet skal faktureres, og har kommet til at det er behov for å gjeninnføre en bestemmelse tilsvarende § 3 i forskrift av 09.09.74 nr. 2 (nr. 62) om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven.


Tilbakeholdt beløp er beløp som i henhold til avtale mellom partene holdes tilbake som sikkerhet, og som først skal betales etter at arbeidet er ferdigstilt. Det er praksis i bygge- og anleggsvirksomhet at tilbakeholdt beløp trekkes fra før delfakturaene tillegges merverdiavgift. Slik praksis var i samsvar med forskrift nr. 62. Bokføringsforskriften ble vedtatt 01.12.04, med ikrafttredelse fra 01.01.05, og forskrift nr. 62 ble opphevet fra samme tidspunkt, uten at fakturering av tilbakeholdt beløp ble behandlet.


Spørsmålet om fakturering av innestående har vært oppe i Stortingets spørretime. Finansministeren henviste i sitt svar til at spørsmålet var til vurdering i Bokføringsstandardstyret. Følgende forslag til bestemmelse i bokføringsforskriften er oversendt til Finansdepartementet (jf. også forslag i delrapport III punkt 8 av gjennomgangen av bokføringsreglene):Ǥ 8-1-2a. Utstedelse av salgsdokument


Salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, senest en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen, jf. merverdiavgiftsloven § 30 første ledd.


Tilbakehold beløp (innestående) kan likevel tas med i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av bygge- eller anleggsarbeidet.


Ved bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokument utstedes senest en måned etter at arbeidet er fullført.»


§ 30 første ledd i merverdiavgiftsloven av 1969 er nå erstattet av § 15-2 i merverdiavgiftsloven av 2009.


For mer informasjon, se


Klikk her for utskriftsvennleg versjon