I kjølvannet av obligatorisk tjenestepensjon ble det åpnet for at også selvstendig næringsdrivende kan sette av penger til egen pensjon og få fradrag direkte i skattepliktig næringsinntekt. For enkeltpersonforetak eller selvstendig næringsdrivende uten ansatte er det altså ikke obligatorisk, men frivillig å inngå avtale i henhold til kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Disse kommer vi tilbake til.


Men medaljen har en bakside. Med innføring av obligatorisk tjenestepensjon, og selvstendig næringsdrivendes tilgang til denne ordningen, mener Regjeringen at det ikke lenger er behov for å videreføre skattefavoriserte pensjonsspareordninger.


Slutten for IPA og Livrente?
I forbindelse med revidert statsbudsjett vedtok Stortinget i juni å fjerne skattefavoriseringen av sparing i individuell pensjonsavtale (IPA) med virkning fra 12. mai. Samtidig foreslo Regjeringen å fjerne skattefavorisering av livrente fra nyttår.


Begge deler har høstet kritikk fra flere hold. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har uttalt at Regjeringen med dette innfører det strengeste skatteregimet for individuell pensjonssparing i EØS-området, og i realiteten gravlegger individuell pensjonssparing i Norge.


Ved inngangen til 2006 fantes det om lag 830 000 IPA- og livrenteavtaler i landet, noe som viser at de nye reglene utgjør en betydelig skatteskjerpelse som rammer privat pensjonssparing. Så hva nå?


Skattefordelene i IPA avvikles
Flertallet på Stortinget vedtok i juni å avvikle de særskilte skattereglene for IPA – individuelle pensjonsavtaler. Har du en IPA-spareavtale betyr dette at du beholder fritaket for formueskatt for det du allerede har betalt inn på avtalen, og at du får utsatt skatt på avkastningen av innbetalte midler. Inntektsfradrag og fritak for formueskatt får du ikke lenger på nye innbetalinger. I henhold til regelverket vil allerede innbetalt beløp bli stående, og seinere utbetalt som avtalt. Forsikringsdekninger knyttet til avtalen fortsetter også som før.  


Hva gjør du så med din IPA? Først og fremst bør du stoppe innbetalingene om du har en spareavtale, siden dette ikke lenger gir noe inntektsfradrag. Det er liten grunn til å tro at Stortingets vedtak blir omgjort, så du bør vurdere andre pensjonsspareformer. Hvilken du bør velge er litt avhengig av hvilken type IPA-avtale du har. Storebrand sender ut brev til alle IPA-kunder med en tilpasset anbefaling med tanke på alternativ sparing.


Livrente neste
Det er ennå ikke vedtatt endelige innstramminger for livrenter, men det ligger som et forslag i revidert nasjonalbudsjett. Finansdepartementet vil utrede forslaget nærmere fram til budsjettet vedtas i desember 2006. Sparer du allerede på en Livrente-avtale, kan du fortsette med dette inntil et endelig vedtak er fattet. På samme måte bør du heller ikke ta ut pengene før det er klart hva som blir endelig løsning når det gjelder fremtiden for Livrente. Uansett bør du vente med å ta ut pengene til 2007 for ikke å miste fritaket for formuesskatt. 


For skatteåret 2006 vil du fortsatt få fulle skattefordeler på din livrentesparing, og eventuelle forsikringsdekninger på avtalen fortsetter som før. Hva som skjer med bindingstiden på avtalen er uklart. En mulig løsning er at bindingstiden opphører samtidig som skattefordelen forsvinner, men det kan også tenkes at bindingstiden opprettholdes helt eller delvis. Regjeringen har ikke uttalt seg om dette ennå. Derfor er det også en risiko forbundet med å inngå nye Livrente-avtaler. Det er fullt mulig, men det er viktig at du er klar over hvilke mulige begrensninger som kan komme før du tegner en slik avtale. Selv om skattefavoriseringen blir borte, kan livrenter fortsatt være et godt alternativ for mange. Men også her kan andre alternative spareformer være lurt å vurdere. Som for IPA-kunder, sender Storebrand brev til alle livrentekunder med en tilpasset anbefaling med tanke på alternativ sparing.


OTP – også for selvstendig næringsdrivende?
Fra 1. juli 2006 ble om lag 600 000 nye arbeidstakere sikret pensjonsrettigheter etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Nytt er det at også selvstendig næringsdrivende kan etablere en innskuddsordning. I forbindelse med stortingsbehandlingen av lov om obligatorisk tjenestepensjon ble det bestemt at næringsdrivende skal få adgang til å spare til pensjon i en innskuddsbasert ordning, men at ordningen ikke kunne være bedre enn minstekravene som er 2 prosent av beregnet personinntekt.  


I Revidert nasjonalbudsjett 2006 vedtok Regjeringen å utvide adgangen for selvstendig næringsdrivende til å spare med inntil 4 prosent i en pensjonsordning.


Hvor mye kan du spare til pensjon med fradragsrett?
Med opptil 4 prosent av skattepliktig næringsinntekt mellom 1 G og 12 G, hvor G er det samme som folketrygdens grunnbeløp på 62 892 kroner, betyr dette at du som selvstendig næringsdrivende årlig kan sette av opp til 27 672 kroner til egen alderspensjon og få direkte fradrag i næringsinntekten.  


Variasjoner av selskapsformer og retten til OTP-sparing
Med ulike former for enkeltpersonforetak og selskapsformer dukker det opp noen vanlige spørsmål knyttet til obligatorisk tjenestepensjon eller muligheten til å etablere en innskuddsordning. Generelt gjelder disse reglene: • Enkeltpersonsforetak med kun innehaver i foretaket. Innehaver er ikke arbeidstaker og kan ikke pålegges OTP. Det gis likevel mulighet til frivillig å tegne OTP.

 • Enkeltpersonforetak med ektefeller/registrert partner. Ektefeller / registrerte partnere i enkeltpersonforetak (Felles foretak etter skattelovens paragraf 2-11) med deling av næringsinntekt er ikke å anse som ansatte arbeidstakere i eget foretak. Reglene for enkeltpersonforetak med kun innehaver (se over) gjelder også slike.

 • Enkeltpersonforetak med ansatte arbeidstakere. Foretakene er pålagt obligatorisk tjenestepensjon hvis minst én ansatt arbeidstaker har 75 prosent stilling og lønn, eller hvis flere arbeidstakere (som hver for seg har minst 1/5 stilling og ellers fyller opptakskravene) til sammen utfører 2 årsverk eller mer. Eier / innhaver kan velge hvorvidt han/hun vil være i ordningen mens de ansatte må opptas i ordningen.

 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA). Reglene over er tilsvarende for ansvarlige selskap med to eller flere innehavere.
 • Aksjeselskaper. Aksjeselskaper blir pålagt OTP dersom foretaket har:

  • minst én ansatt arbeidstaker uten eierinteresse med minst 75 prosent stilling  og lønn,
  • eller har minst 2 ansatte arbeidstakere men hver minst 75 prosent stilling og lønn uavhengig av eierinteresser,
  • eller hvis sum årsverk for de ansatte (som er medlemmer av norsk folketrygd, er fylt 20 år og har minst 20 prosent stilling eller mer) til sammen utgjør minst 2 årsverk.

Hva skal du velge?
Selvstendig næringsdrivende har altså fått en adgang, men ingen plikt til å opprette en innskuddspensjonsordning for seg selv. Med endrede regler for individuell pensjonssparing, kan innskudd på egen pensjonskonto være et fornuftig valg. Det er en komplisert spareverden, så et tips kan være å ta en prat med en økonomisk rådgiver som hjelper deg å finne riktig pensjonssparing.   


Kilde: NARF


Klikk her for utskriftsvennleg versjon