Kjelde: Regnskap Norge

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er en form for regional statsstøtte som etter EØS-avtalen krever godkjenning av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

På grunn av nye EØS-regler for regionalstøtte som trer i kraft 1. juli i år, har det også vært nødvendig å endre dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift.

Regjeringen foreslår at alle kommuner som i dag har differensiert arbeidsgiveravgift, fortsatt skal omfattes av ordningen. Videre foreslår regjeringen at ordningen utvides med 31. nye kommuner fra 1. juli 2014. Dette gjelder følgende kommuner:

 • Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
 • Oppland: Søndre Land og Nordre Land
 • Buskerud: Rollag
 • Telemark: Drangedal, Nome og Hjartdal
 • Aust-Agder: Risør, Gjerstad og Åmli
 • Rogaland: Sauda
 • Hordaland: Tysnes, Kvinnherad og Jondal
 • Møre og Romsdal: Vanylven (sone III), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset
 • Sør-Trøndelag: Ørland, Agdenes, Bjugn (sone III) og Meldal (sone III)
 • Nord-Trøndelag: Inderøy

Den nye ordningen slik den ble varslet i mars i år, innebærer at flere sektorer ikke lenger kan benytte differensiert arbeidsgiveravgift. Dette gjelder energisektoren, transportsektoren, flyplasser, stålsektoren, syntetfibersektoren, finans- og forsikringssektoren, samt hovedkontorfunksjoner og visse rådgivningstjenester i konsern.

Sektorunntakene har imidlertid blitt mindre omfattende enn det som tidligere ble varslet. Dette innebærer at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport, rørtransport, lagervirksomhet og andre tilknyttede tjenester til transport, samt post- og distribusjonstjenester likevel kan inngå i den generelle delen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Det samme vil gjelde bergverksdrift og utvinning, herunder olje- og gassutvinning. Det fremgår av proposisjonen at endelig godkjennelse vedrørende dette enda ikke er gitt av ESA, men norske myndigheter har en god dialog med ESA på dette området, og håper på en snarlig avklaring.

Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk og fiske, som anses å falle utenfor EØS-avtalen, kan fortsette med differensierte satser på samme måte som i dag.

Fordi den nye ordningen inneholder flere sektorunntak enn tidligere, har Regjeringen foreslått enkelte tiltak for å kompensere for ulempene dette medfører for de aktuelle sektorene:

 • Fribeløpsordning innføres for alle sektorer som på grunn av EUs regionalstøtteregelverk ikke lenger får lavere arbeidsgiveravgift. Fribeløpsordningen innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Arbeidsgivere med få ansatte vil kompenseres fullt ut gjennom fribeløpsordningen. Fribeløpsordningen gir en avgiftslettelse på 150 millioner kroner i 2014 og deretter 450 millioner kroner årlig.
 • Infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 milliarder kroner fram til midtveisgjennomgangen i 2018, hvorav 124 millioner kroner i 2014.
 • Kjøp av transporttjenester: Fylkeskommunene blir kompensert med 44 millioner kroner i 2014 for økte kostnader til kjøp av transporttjenester.
 • Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen: Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 millioner kroner i 2014.

Nedenfor finner du link til Finansdepartementets pressemelding og proposisjonen hvor forslaget er nærmere omtalt.

Finansdepartementets pressemelding

Prop. 118 S (2013-2014)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon