Kjelde: NARF
NARF publiserte den 1. juli 2013 nyheten om at Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. I det videre lister vi opp de konkrete endringene som er gjort.


Forskriftsendringer med materielt innhold (realitetsendringer): • Kontospesifikasjonen skal kunne vise inngående og utgående merverdiavgift pr. transaksjon (§ 3-1 første ledd nr. 2).
 • Det er tilstrekkelig at spesifikasjonen av merverdiavgift viser grunnlaget for merverdiavgiften. Det er ikke nødvendig at selve merverdiavgiften spesifiseres. (§ 3-1 første ledd nr. 8.)
 • Tilfeldige kjøp og salg kan spesifiseres på henholdsvis felles leverandørkonto i leverandørspesifikasjonen og felles kundekonto i kundespesifikasjonen, med relevante identifikasjonskoder slik at opplysningsplikten kan ivaretas (§ 3-1 annet ledd).
 • Grensen for bokføringspliktige med få transaksjoner er økt fra 300 til 600 bilag. Bokføringspliktige med få transaksjoner skal ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering, men trenger ikke å forholde seg til plikten etter bokføringsloven § 7 andre ledd til ajourføring minst hver fjerde måned. (§ 4-1.)
 • Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato (tilbakedatering), forutsatt at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved utstedelse av dokumentasjon for uttak. (§ 5-1-3 tredje ledd.)
 • Ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato. (§ 5-1-3 fjerde ledd)
 • Plikten til nummerering av salgsdokument gjelder ikke konkursbo som ikke er næringsdrivende og som plikter å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven. Konkursbo som ikke nummererer salgsdokument skal utforme salgsdokumentasjonen slik at det fremgår hvilke eiendeler som er realisert. (§ 5-1-3 femte ledd og § 5-4-8.)
 • Salg av ikke avgiftspliktige tjenester som leveres løpende til fast beløp per periode, i henhold til skriftlig inngått avtale, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon og avtale (for eksempel husleie). Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller angi en referanse til avtalen. Avtalen skal inneholde de opplysninger som kreves i et salgsdokument, jf. § 5-1-1. (§ 5-1-6a.)
 • Ikke avgiftspliktig medlemskontingent i ideelle organisasjoner som regnskapsmessig anses opptjent på betalingstidspunktet, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller inneholde de opplysninger som kreves i et salgsdokument, med unntak av fakturanummer, jf. § 5-1-1 nr. 2 til 5. (§ 5-1-6b.)
 • Når en formidler utsteder salgsdokument til kjøper på vegne av selger, skal en gjenpart av salgsdokumentet oversendes til selger. Formidler kan likevel, under nærmere forutsetninger, utstede avregning til selger for dennes del av salget. (§ 5-2-1a.)
 • Dokumentasjon av uttak skal utstedes snarest mulig etter uttakstidspunktet og senest innen femten virkedager i måneden etter at uttaket fant sted. Bokføringspliktige som leverer årsterminoppgave etter merverdiavgiftsloven, kan likevel ikke utstede dokumentasjonen senere enn det kalenderår uttaket fant sted (med mindre bestemmelsen i § 5-1-3 tredje ledd benyttes, jf over). Uttak skal være betryggende registrert i perioden mellom uttaket skjer og dokumentasjon for uttak utstedes. (§ 5-2-2 annet ledd.)
 • Varer som leveres i forbindelse med tjenester som leveres løpende, skal faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, på samme måte som tjenestene (§ 5-2-4).
 • Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden. Det er ikke anledning til å fakturere anbudsarbeider og lignende sjeldnere enn hver annen måned. (§ 5-2-4 og § 8-1-2a første ledd.)
 • Ved kontantsalg fra detaljist, herunder når en ansatt kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver, kan selger unnlate å angi kjøper i salgsdokumentet også når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, så lenge vederlaget ikke overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift eller kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport (§ 5-3-2a tredje ledd).
 • Dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende næringer skal være utarbeidet senest innen utløpet av den etterfølgende måned (§ 5-4-1 første ledd).
 • Med intern tid i dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende næringer menes timer brukt på arbeidsoppgaver som ikke kan henføres til kunder eller oppdrag. Tidligere ble også sykdom, ferie og annet fravær omfattet av dokumentasjonskravet. (§ 5-4-1 første ledd.)
 • Bestemmelsene om dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende næringer gjelder ikke administrative enheter i konsern, ideelle organisasjoner og foreninger uten økonomisk formål som utelukkende leverer tjenester internt, og hvor vederlaget fastsettes på bakgrunn av kostnadsfordeling. Slike bokføringspliktige skal dokumentere prisfastsettelsen på annen tilfredsstillende måte, og herunder dokumentere de vurderinger som er gjort med hensyn til hvilke kostnader som skal fordeles samt fordelingsnøkler og fordelingsmetode. (§ 5-4-1 tredje ledd.)
 • Dokumentasjon av timebestillinger i tjenesteytende næringer skal så vidt mulig vise hvem som skal utføre tjenesten (§ 5-4-2 første ledd).
 • Kravet om dokumentasjon av timebestillinger i tjenesteytende næringer gjelder også for timer som ikke er forhåndsbestilte, såkalt «drop-in» (§ 5-4-2 annet ledd).
 • Ambulerende eller sporadisk kontantsalg av varer kan dokumenteres med en oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert (§ 5-4-3 første ledd).
 • Ved ambulerende eller sporadisk kontantsalg skal det skrives ut kvittering dersom kunden ber om det (§ 5-4-3 første ledd).
 • Dokumentasjon av kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten skal inneholde angivelse av kjøper (arbeidsgiver) når vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift (tidligere gjaldt kravet alle kjøp av direkte innsatsfaktorer eller varer for videresalg, men for øvrig kun for vederlag over kr 40 000 i kontanter). Når kjøper ikke er angitt skal den ansatte utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt (tidligere gjaldt dette alle utlegg, men i henhold til skattebetalingsforskriften må slik utleggsoppstilling uansett utarbeides). Formålet med eller bruksområdet for varene og tjenestene skal fremgå av dokumentasjonen. (§ 5-5-1 tredje ledd.)
 • Dokumentasjon av kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten skal så vidt mulig utstedes innenfor den merverdiavgiftsterminen utleggene er foretatt (§ 5-5-1 tredje ledd).
 • Dersom dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter består av flere reisedokumenter, og opplysningene om  hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på ikke fremgår av hvert enkelt dokument, skal det være gjensidig henvisning mellom reisedokumentene (§ 5-9).
 • Det skal foreligge en fortegnelse over regnskapsmateriale som er sikkerhetskopiert, hvor ofte sikkerhetskopiering gjennomføres og hvor originalen og sikkerhetskopien oppbevares. Fortegnelsen skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt (§ 7-2 fjerde ledd).
 • Prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet, samt bokførings- og kontospesifikasjonen, skal inneholde prosjektkode (§ 8-1-4 første og tredje ledd).
 • Kravet til oppbevaring av inngående pakksedler i bygge- og anleggsvirksomhet oppheves (§ 8-1-5 første ledd).
 • Oppbevaringsplikten for opprinnelige timelister på papir i bygge- og anleggsvirksomhet gjelder ikke dersom timelistene er overført til andre media for oppbevaring, den bokføringspliktige har revisjonsplikt, det ikke er tatt forbehold i revisjonsberetning for foregående regnskapsår med hensyn til om ledelsen har sørget for en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, og den bokføringspliktige ikke har mottatt bokføringspålegg i medhold av ligningsloven, merverdiavgiftsloven eller skattebetalingsloven i løpet av de foregående 18 måneder for brudd på § 3-1 første ledd nr. 9, § 5-6 eller § 8-1-2 (§ 8-1-5 første og annet ledd).
 • Bokføringspliktige som driver frisørvirksomhet skal kunne skille ut og spesifisere klipp fra øvrige behandlingstjenester (§ 8-3-1). Summeringsstrimlene i frisørvirksomhet skal på samme måte vise omsetning av klipp adskilt fra øvrige behandlingstjenester (§ 8-3-2).
 • Omfattende krav til føring og oppbevaring av personalliste for frisørvirksomhet og skjønnhetspleie (§ 8-3-4), serveringssteder (§ 8-5-6 og § 8-5-7) og bilverksteder og bilpleie (§ 8-12-1).
 • Bransjereglene om serveringssteder er utvidet til også å gjelde den som i næring driver serveringssted, cateringvirksomhet, gatekjøkken eller annen virksomhet hvor tilberedt mat mv. bringes ut til kunden eller hentes på forretningsstedet (§ 8-5-1 tredje ledd).
 • Kravet til dokumentasjon av salg og uttak for bokføringspliktige som driver utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster eller rørledningstransport er endret, slik at det ikke er plikt til å spesifisere normpris pr. enhet og salg eller uttak etter fastsatt normpris (§ 8-9-3.)

Forskriftsendringer som kun presiserer gjeldende rett/ god bokføringsskikk (ingen realitetsendringer): • Det aksepteres at det er forskjell mellom saldoene i kontospesifikasjonen og avgiftsgrunnlag benyttet ved utarbeidelse av omsetningsoppgaven, forutsatt at differansen forklares og spesifiseres pr. transaksjon (§ 3-1 første ledd nr. 8).
 • Kunde- og leverandørspesifikasjonen skal kun inneholde kontante salg og kjøp i de tilfeller hvor det er krav om at selger skal angi kjøper i salgsdokumentet etter § 5-3-2a (§ 3-1 annet ledd).
 • Poster kan fremkomme som totaler i spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering dersom transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner fremkommer enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjon, og er kontrollerbare mot totalene Dette gjelder likevel ikke poster i kunde- og leverandørspesifikasjoner. (§ 3-1 fjerde ledd).
 • Kjøpere som alene besitter hele eller deler av materialet for beregning av omfang, vekt, kvalitet eller lignende som grunnlag for utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren, kan utstede salgsdokumentasjon på vegne av selger (§ 5-2-1 tredje ledd bokstav e).
 • Salgsdokumentet skal uoppfordret oversendes kjøper med mindre annet fremgår av skriftlig, undertegnet avtale mellom partene eller er bestemt i lov eller forskrift. (§ 5-2-1 fjerde ledd.)
 • Salgsdokumenter som utstedes elektronisk skal utstedes i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjent sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av salgsdokumentet (§ 5-2-10).
 • All registrering på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system som har skjedd i forbindelse med opplæring, skal dokumenteres og fremgå av (« z-rapporter ») eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller likeverdig system. Det skal videre foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp og årsak. Dersom korreksjonen gjelder tidligere registrert salg, skal det foreligge ytterligere dokumentasjon som underbygger korreksjonen. Tilbakebetaling til kunde skal dokumenteres med kundens signatur. (§ 5-3-2 og § 5-3-3 første ledd.)
 • Ved kontantsalg fra detaljist kan enkeltinnslag angis per varegruppe dersom detaljert beskrivelse av art vanskelig lar seg gjennomføre. (jf. §5-1-1 nr. 3). Selger plikter i slike tilfeller å utstede ytterligere spesifikasjon dersom kjøper ber om dette. (§ 5-3-2a fjerde ledd.)
 • Ved dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende næringer kan intern tid unnlates spesifisert dersom omfanget av tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, er ubetydelig. Dersom intern tid ikke spesifiseres, skal det dokumenteres at tjenestene hvor vederlaget er basert på medgått tid, er ubetydelig. (§ 5-4-1 annet ledd.)
 • Ved oppsøkende salg til publikum på idrettsarrangementer, konserter og lignende, kan daglig salg fra hver enkelt selger registreres som ett beløp på kassaapparat, og det kan unnlates å skrive ut kvittering til kunden. Unntaket gjelder ikke salg hvor publikum oppsøker et fast salgssted (bod, stand eller lignende). (§ 5-4-4.)
 • Salg fra automater kan dokumenteres med avstemming mellom opptelte kontanter og registrerte salg etter automatens telleverk, eller beregnet salg ut fra andre registrerte opplysninger i automaten. Dersom automaten ikke registrerer slike opplysninger kan salget dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning. (§ 5-4-5.)
 • Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om ytelsens art og omfang, dato og vederlag. Salg av varer kan alternativt dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning. (§ 5-4-6.)
 • Ved ambulerende og sporadisk kontantsalg og oppsøkende salg til publikum skal det foretas daglig opptelling av kassabeholdning som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen. Ved salg fra automater og andre ubejtente salgssteder kan avstemming mot salgsdokumentasjon skje på det tidspunktet den bokføringspliktige oppsøker salgsstedet, forutsatt at kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret i mellomtiden. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares. (§ 5-4-7.)
 • Kravet til angivelse av kjøper i kjøpers kjøpsdokument ved kjøp over kr 1 000 inklusive merverdiavgift (i de tilfeller det ikke er krav om angivelse av kjøper i salgsdokumentet) gjelder ikke når det er betalt med den bokføringspliktiges betalingskort (§ 5-5-1 annet ledd).
 • Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal i tillegg til å vise betaler og mottaker av betalingen, også vise beløp og dokumentasjonsdato (§ 5-11).
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger og dokumentasjon av balansen som utstedes på papir skal utstedes med en papir- og trykkvalitet som sikrer lesbarheten i hele oppbevaringsperioden (§ 5-14).
 • Sikkerhetskopiering skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier og innen ajourholdsfristene i bokføringsloven § 7 annet ledd. Testing av sikkerhetskopien skal skje minimum en gang i året. Reglene i bokføringsloven §§ 13 og 13 b og bokføringsforskriften om oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringssted, oppbevaringstid, sikring og elektronisk tilgjengelighet gjelder tilsvarende for sikkerhetskopien som for originalen. (§ 7-2 annet og femte ledd.)
 • Tilbakeholdt beløp (innestående) i bygge- og anleggsvirksomhet kan tas med i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av bygge- eller anleggsarbeidet (§ 8-1-2a annet ledd).
 • Ved bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokument utstedes senest en måned etter at arbeidet er fullført (§ 8-1-2a tredje ledd).
 • Det er ikke krav om utarbeidelse og oppbevaring av ferdige prosjektregnskaper i bygge- og anleggsvirksomhet, dersom bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap oppbevares (§ 8-1-5 første ledd). Bestemmelsene i § 7-5 om lukking av regnskapsperioder gjelder tilsvarende for bokførte opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av prosjektregnskap (§ 8-1-5 tredje ledd).
 • Det skal foreligge et toveis kontrollspor mellom prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet og dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskapet (§ 8-1-5 fjerde ledd).
 • Bokføringspliktige som driver frisørvirksomhet og skjønnhetspleie skal bokføre kjøp av varer slik at disse kan spesifiseres for salgsvarer og behandlingsvarer. Omsetning og uttak skal tilsvarende kunne spesifiseres for varesalg og salg av behandlingstjenester. (§ 8-3-1).
 • Salg av mat og drikke mv. fra restaurant eller annet serveringssted skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system, selv om betaling skjer når gjesten forlater serveringsstedet. Slik registrering skal enten skje ved at salget registreres fortløpende på bordnummer eller lignende, mens kvittering tas ut når gjesten skal betale, eller ved at salget registreres hver gang det serveres mat eller drikke mv. med samtidig utskriving av kvittering fra kassaapparatet. (§ 8-5-3.)
 • Det er gitt regler om salgsdokumenters innhold og føring av kunde- og leverandørspesifikasjoner i finansvirksomhet (delkapittel 8-13) og forsikringsselskaper og pensjonsforetak (delkapittel 8-14).

NARF har utarbeidet et forskriftsspeil som viser gjeldende regler, endrede regler og NARFs kommentarer til endringene.


De endrede bokføringsreglene vil ligge til grunn for NARF sine bokføringskurs høsten 2013:Endringene som følger av forslag fra Bokføringsstandardstyret omhandles også i boken «Bokføringsloven med kommentarer»:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon