Kjelde: NARF
Vi viser til deres e-post av 19. april 2011. Vi vil kun besvare spørsmålet vedrørende fradrag for kostnader til juridisk bistand ved frivillig retting i dette brevet. Spørsmålet vedrørende porteføljekonti besvares i et eget brev.


Utgangspunktet er at kostnader til juridisk bistand er fradragsberettiget når de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, jfr. skatteloven § 6-1.


Av Lignings-ABC 2010/2011 s. 791 fremgår det at kostnader til utarbeidelse av ligningsoppgaver og bistand til avklaring av spørsmål under ordinær ligningsbehandling er fradragsberettiget. En frivillig retting som skjer før skatteoppgjøret er sendt ut, må anses som en del av den ordinære ligningsbehandlingen, og kostnadene ved slik frivillig retting vil da være fradragsberettiget.


Videre fremgår det av Lignings-ABC 2010/2011 s. 791 at kostnader til bistand ved endringssak tatt opp av ligningsmyndigheten av eget tiltak også er fradragsberettiget. Det er imidlertid ikke fradragsrett for bistand i forbindelse med endring etter klage etter ligningsloven § 9-2.


Frivillig retting som finner sted før klagefristen på ett år i ligningsloven § 9-2 nr. 9 er utløpt, behandles i henhold til ligningslovens regler som endring etter klage. Kostnader knyttet til retting vil i denne perioden følgelig ikke være fradragsberettiget. For frivillig retting som finner sted etter at ett-årsfristen er utløpt, er det reglene om endring uten klage som får anvendelse. Dersom skattyter etter at klagefristen er utløpt pådrar seg kostnader med å få endret en ligning til hans gunst, fremstår det ikke som rimelig at han skal få dekket kostnadene, når han ikke får det hvis han hadde klaget innenfor ett-årsfristen.


Etter Skattedirektoratets syn er fradragsretten for kostnader til juridisk bistand i forbindelse med endringssaker begrenset til saker som tas opp av ligningsmyndighetene av eget tiltak. Det foreligger ikke fradragsrett hvor skattyter anmoder om endring, enten dette gjøres i form av en klage eller som en anmodning om endring etter at ett-årsfristen er utløpt. Frivillig retting som skjer etter at den ordinære ligningsbehandlingen er avsluttet, behandles som en anmodning om endring fra skattyter.


Det er således ikke fradragsrett for kostnader til juridisk bistand ved frivillig retting som skjer etter at den ordinære ligningsbehandlingen er avsluttet. Vi har blitt gjort oppmerksom på at dette ikke kan utledes fra teksten i Lignings-ABC 2010/2011 ”Kostnader – juridisk bistand/prosessomkostninger” s. 719. Vi vil foreta en presisering av teksten i neste utgave av Lignings-ABC.


KILDE: Uttalelse fra Skattedirektoratet, 9. mai 2011.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon