Kjelde: Regnskap Norge

Frå og med inntektsåret 2023 blir det innført 5% ekstra arbeidsgivaravgift for lønnsinntekt over kr 750.000. Dette gjeld også soner med nullsats. Den ekstra arbeidsgivaravgifta skal bereknast for den kalendermånaden grensa på kr 750.000 blir overskriden, og for den delen som overskrid beløpsgrensa.

Berekningsgrunnlaget er grunnlaget for arbeidsgivaravgift jf. Folketrygdloven §23-3 med forskrifter. 

Gjelder ikke pensjon 

Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for arbeidsgivers tilskudd og premiebetaling til kollektiv pensjonsordning jf.  Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift §2 

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres på hovedenhet 

Når arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter kan ekstra arbeidsgiveravgift rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert.  

Flere ansettelsesforhold hos samme arbeidsgiver må ses på samlet 

For ansatte som har flere arbeidsgivere vil ansettelsesforholdene måtte ses på hver for seg. Dersom man bevisst deler en stilling for å unngå ekstra arbeidsgiveravgift, f.eks. i et konsern, vil dette kunne resultere i gjennomskjæring fra Skatteetaten.  

For deg som kjører lønn: 

  • Informer kundene (/ arbeidsgiver for dere som jobber internt) om regelendringene
  • Sjekk med systemleverandør om dette vil automatisk beregnes i deres lønnssystem og vær bevisst på lønnsartoppsett
  • Kontroller at ekstra arbeidsgiveravgift er med i lønnsavstemmingene.
    Regnskap Norge kommer til å legge ut et nytt avstemmingsskjema for arbeidsgiveravgift som tar hensyn til dette i KS Komplett innen slutten av januar 2023.

For mer informasjon se: 

Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift   

Prop. 1 LS (2022-2023) pkt. 5.1   

Innst. 4 L (2022-2023) kap. 13 

Regjeringens sider  

Klikk her for utskriftsvennleg versjon