Kjelde: NARF


En mann i 50-årene er dømt til ubetinget fengsel i seks måneder for grovt heleri og brudd på momsloven. I tillegg til fengselsstraffen inndras utbytte fra handlingene på 25.000 kroner og det ilegges en bot på 5.000 kroner. Mer oppsiktsvekkende er det faktum at han i tillegg pålegges å bruke autorisert regnskapsfører for å få lov til å drive næringsvirksomhet de nærmeste tre årene. Vi i NARF er ikke kjent med at slik dom er idømt tidligere her i landet.


Økokrim la ned påstand om tap av rett til å drive næringsvirksomhet i 5 år, men tingretten la til grunn at dette var for strengt sett hen til at vedkommende livnærte seg som ufaglært maler og vanskelig kunne oppnå ansettelse. Med bakgrunn i dette ble det antatt at det ville ha betydelige uheldige konsekvenser dersom han fradømmes retten til å drive som selvstendig næringsdrivende. Tingretten viser til «Drosjesvindelsaken» av 14. januar 2009 der Høyesterett på grunn av langt tidsforløp og at tiltalte i dag drev virksomheten lovlig valgte å ikke fradømme retten til å drive næringsvirksomhet. I dommen antydet Høyesterett at begrenset rettighetstap kunne vært aktuelt i slike saker og uttalte følgende:


«Jeg nevner avslutningsvis at forsvareren har antydet – som en subsidiær påstand når det gjelder rettighetstap – at det settes som vilkår for As fortsatte utøving av drosjenæring at han benytter autorisert regnskapsfører og autorisert revisor for en periode av fem år. Jeg ser ikke bort fra at et slikt vilkår kan være hensiktsmessig for drosjeeiere i det sakskomplekset As sak inngår i. Som det har fremgått, har imidlertid A allerede etablert en ordning av denne typen, og jeg er kommet til at heller ikke et slikt begrenset rettighetstap er påkrevd i hans tilfelle.»


Ovennevnte ledet frem til at tingretten fant grunnlag til å dømme tiltalte til å benytte både ”autorisert regnskapsfører og autorisert revisor i en periode på tre år” dersom han skal drive næringsvirksomhet.


KILDE: Hedemarken tingrett, dom av 23. januar 2009.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon