Den ordinære overskuddsbeskatningen av selskapet skal etter forslaget fortsatt skje hos deltakerne, uavhengig av utdelinger fra selskapet og med en felles inntektsfastsettelse som om selskapet var skattyter (nettoligning). I tillegg skal personlige deltakere skattlegges for den delen av overskuddet som deles ut fra selskapet, og som overstiger et skjermingsfradrag. Beskatning ved utdeling erstatter personinntektsberegning etter delingsmodellen.


Deltakermodellen vil omfatte personlige deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, partrederi og for stille deltakere. Derimot vil modellen ikke omfatte nettolignede sameier.


Om skjermingsfradraget
Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere deltakerens kostpris for selskapsandelen med en skjermingsrente. Det foreslås samme skjermingsrente som er vedtatt for personlige aksjonærer, det vil si gjennomsnittlig rente på 5-årige statsobligasjoner i inntektsåret etter skatt. Den høyeste marginale skattesatsen på utdelinger blir drøyt 48 prosent, som er samme sats som gjelder ved uttak fra aksjeselskap (selskap og aksjonær sett under ett).


For å demme opp for tilpasninger som øker skjermingsfradraget foreslår departementet at innskudd i foretakene måles kvartalsvis, og at gjennomsnittlig innskudd i perioden benyttes som skjermingsgrunnlag. En slik løsning vil vanskeliggjøre tilpasninger i form av kortvarige innskudd, men samtidig gi skjermingsvirkning fra og med innskuddsåret.


Dersom skjermingsgrunnlaget er negativt settes årets skjerming til null.


For selskaper som eksisterer ved iverksettelsen av deltakermodellen, foreslås særregler: Skjermingsgrunnlaget settes da til deltakerens andel av selskapets skattemessige nettoverdi (skattemessig egenkapital) ved overgangen til deltakermodellen, dvs. lik balanseverdi pr. 31. desember 2005. Med deltakerens andel av netto skattemessige verdier menes skattemessig verdi for selskapets eiendeler etter fradrag for selskapets gjeld, dvs. deltakers andel av selskapets «skattemessige egenkapital».


Fordi skjermingsgrunnlaget i deltakermodellen prinsipielt sett skal knyttes til deltakerens individuelle investering, foreslår departementet at det skal tas hensyn til over- eller underpris i skjermingsgrunnlaget ved overgangen til deltakermodellen. Over- eller underpris skal ha vært beregnet etter innføring av reglene om nettoligning fra og med inntektsåret 1992. Det foreslås videre at skjermingsgrunnlaget ikke skal kunne settes lavere enn til null ved innføring av deltakermodellen.


Skjermingsrenten for 2006 vil bli fastsatt tidlig i 2007 basert på årsgjennomsnittet av obligasjonsrenten for 2006.


For nærmere informasjon om forslaget vises til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 1.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon