Kjelde: Regnskap Norge

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse for tjenestereiser settes ned til 3,80 kr/km for alle personbiler. Satsen i 2015 er til sammenligning 4,10 kr/km for de første 10.000 km, hvilket gjør at skattefri kilometergodtgjørelse kan bli redusert med 3.000 kroner fra 2015 til 2016. 

  Skatteplikt på sluttvederlag
  Til tross for urolige tider i arbeidsmarkedet, velger Stortingsflertallet å innføre skatteplikt på sluttvederlag for arbeidstakere som helt eller delvis må slutte i arbeidet på grunn av innskrenkninger, nedbemanning, avvikling eller konkurs. Gjeldende bestemmelse om skattefrihet er i utgangspunktet forbeholdt sluttvederlag som etter overenskomst mellom LO og NHO blir utbetalt ved oppsigelse, jf skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a. Ikke-tarifffestet sluttvederlag er skattepliktig etter dagens regler, men det har vært mulig å søke ettergivelse for skatten.

  Overdragelse av gårdsbruk innen familien
  Innenfor landbruket foreslo Regjeringen i forslaget til statsbudsjett å innføre skatteplikt på overdragelse av gårdsbruk innen familien. Dagens regler innebærer at landbrukseiendom kan realiseres uten gevinstbeskatning når eiendommen overdras innen selgerens familie, og kjøperen er arveberettiget, selgeren har eid eiendommen i 10 år eller mer, og salgssummen ikke overstiger 2/3-deler av antatt salgsverdi. Kjøper kan etter dagens regler skrive opp skattemessige verdi på eiendommen med tilhørende bygninger til ¾-deler av antatt salgsverdi uten beskatning for selger. Budsjettforliket reverserer forslaget. Vi antar forliket innebærer at gjeldende bestemmelser fullt ut videreføres inn i 2016.

  Øvrige skatte- og avgiftsendringer
  Her er noen andre sentrale endringer på skatteområdet, sett i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett: 

  • Skattesats i den nye trinnskattens trinn 1 reduseres til 0,44 pst. Opprinnelig forslag fra Regjeringen var 0,9 %. Skatteeffekten er opptil 300 kroner.
  • Innslagspunktet i trinnskattens trinn 1 økes med 1 000 kroner til 159 800 kroner. 
  • Skattefradraget for pensjonister settes til 29 880 kroner.
  • Økt forsørgerfradrag, 2.000 kroner
  • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10.000 kroner
  • Øke grensen for når frivillige må betale arbeidsgiveravgift til 55.000 kroner per ansatt / 550.000 per organisasjon
  • Økt grense for fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner fra 20.000 til 25.000

  Hele budsjettavtalen finner her.

  Regjeringens opprinnelige forslag til skatte- og avgiftsendringer er oppsummert her.

  Klikk her for utskriftsvennleg versjon