Som tidlegare presentert i denne artikkelen har Scheel-utvalet lagt fram forslag om at skatt på alminneleg inntekt blir redusert frå 27 prosent til 20 prosent. Dette for å tilpasse selskapsskatten den internasjonale utviklinga. For å unngå tilpasningar mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt blir det samstundes foreslått at eigarinntekter, bla aksjeutbytte skal skattleggast med 41 prosent, mot dagens 27 prosent.

Spørsmålet mange stiller seg er då om det kan kome eit vedtak allereie onsdag som gir auka skattlegging på aksjeutbytte med omgåande verknad.

Scheel-utvalet har foreslått overgangsreglar som skil mellom allereie opparbeidd eigenkapital og ny eigenkapital, og dermed vernar om gammal eigenkapital frå auke i skatt på utbytte. Dette er både rett og rimeleg, og det er å håpe på at Stortinget vedtek slike reglar.

Ta kontakt med oss dersom du ønskjer å diskutere dette nærare.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon