Kjelde: NARF
NARF står bak utredningen som en av stifterne i NRS og har deltatt aktivt i utvalgsarbeidet med to representanter, hhv. Geir Høydalsvik, autorisert regnskapsfører, styremedlem og medlem av fagutvalget i NARF og Jan Terje Kaaby fra administrasjonen. Prosjektleder har for øvrig vært Thorstein Heggen fra Amesto, også han medlem i NARF.


I følge studien ligger det en mulig besparelse for bokføringspliktige i privat og offentlig sektor på 8,8 milliarder kroner. I tillegg er det estimert en besparelse på omkring 4,3 milliarder kroner ved full utnyttelse av elektronisk fakturering.

Regjeringen har en uttalt ambisjon om å redusere næringslivets administrative kostnader knyttet til lovpålagt rapportering med 15 milliarder kroner. Bokføringsregelverket ble i 2007 anslått å koste ca. 27 milliarder kroner årlig.

De viktigste forenklingsmulighetene i rapporten er:  • Fjerne krav om signatur på og originale bilag vedrørende reiseregninger
  • Oppheve bokføringsplikten for de aller minste foretakene 
  • Oppheve krav om dokumentasjon av tid og timebestillinger
  • Redusere antall standardsatser for reisegodtgjørelse
  • Forenkle skattereglene for fradrag ved bevertning

– NARF er svært tilfreds med det arbeidet som er gjort. Nå er det opp til politikerne å vise handlekraft og gjennomføringsevne, sier adm.dir. Sandra Riise, som samtidig gir følgende råd på veien: -Husk kost/nytte prinsippet når forenklinger skal vurderes opp mot kontrollbehov. Ikke la et fåtall kjeltringer være bestemmende for hvilket regelverk og rapporteringsbyrder den lovlydige næringsdrivende skal måtte forholde seg til.   


Grundige vurderinger er foretatt


NRS har vurdert mulighetene for å redusere kostnadene som påføres norsk næringsliv gjennom ulike pålegg og rapporteringsplikter i bokføringsreglene. Resultatene av arbeidet viser at det er en rekke krav som medfører betydelige kostnader uten at det er godtgjort at disse nødvendigvis sikrer en bedre og riktigere rapportering til offentlige myndigheter. Andre lovkrav kan være hensiktsmessige for å sikre riktig bokføring, men hvor kostnaden ved å etterleve kravene er vesentlig høyere enn konsekvensene av en mindre perfekt bokføring. En kostnad/nytte-vurdering indikerer at mange av dagens lovkrav bør kunne oppheves. NRS stiller spørsmål ved om det er riktig å pålegge alle private og offentlige bokføringspliktige store utgifter for å hindre misligheter hos et lite mindretall. Kontrollen av disse vil mer effektivt kunne oppfylles med andre kontrolltiltak.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe med høy kompetanse


Arbeidsgruppen, som har bestått av representanter for regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende og kommuner, har avveid forenklingshensyn mot kontrollmuligheter. Både de bokføringspliktige, regnskapsførere og revisorer har behov for en bokføring som gir godt grunnlag for økonomisk styring og lovpliktig rapportering. Rapporten fra NRS ivaretar disse behovene og gir også grunnlag for en god kontroll for skatte- og avgiftsmyndighetene.


VedleggSe også


Klikk her for utskriftsvennleg versjon