Kjelde: NARF
Skattedirektoratet konkluderer med at skattefritaket normalt også vil gjelde der et morselskap stiller en hytte til disposisjon for de ansatte i et heleid datterselskap. Det forutsettes imidlertid at de øvrige vikårene for skattefritt velferdstiltak er oppfylt.


I Skattedirektoratets uttalelse av 8. september 2011 legges det på generelt grunnlag til grunn at:


«Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt for den ansatte, jf. skatteloven § 5-1 (1). Unntak fra skatteplikten gjelder dersom tiltaket består av en naturalytelse, og anses som et rimelig velferdstiltak, jf. FSFIN § 5-15-6 (1). Bedriftshytte er hytte anskaffet eller leid til bruk for de ansatte i fritiden. Fordel ved bruk av bedriftshytte vil kunne være et rimelig velferdstiltak i henhold til FSFIN § 5-15-6 (1) når hytta er disponibel slik at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften har lik rett til å disponere den, jf. Lignings-ABC 2010/2011 ”Velferdstiltak i arbeidsforhold” s. 1389. Et velferdstiltak i skattelovens forstand er tiltak som henvender seg innad til de personer som er knyttet til ”bedriften”.


Spørsmålet er om bruk av bedriftshytte kan anses som et rimelig velferdstiltak når ansatte i et heleid datterselskap mottar fordelen fra morselskapet i samme konsern. I utgangspunktet forutsettes det at det er arbeidsgiver som har anskaffet eller leid en hytte for ansattes bruk for at skattefritaket i FSFIN § 5-15-6 (1) skal komme til anvendelse. Skattedirektoratet er imidlertid av den oppfatning at skattefritaket normalt også vil gjelde der et morselskap stiller en hytte til disposisjon for de ansatte i et heleid datterselskap, forutsatt at de øvrige vilkårene for skattefritt velferdstiltak er oppfylt.»

Klikk her for utskriftsvennleg versjon