Kjelde: Skatteetaten

Da aksjesparekonto (ASK) bli lansert i september 2017 fikk de som sparer i aksjer og aksjefond en gavepakke av den norske stat. Enkelt forklart er ASK en kontotype hvor du som personlig skatteyter kan kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler skattefritt. Samtidig la myndighetene til rette for at du skal få muligheten til å flytte dine aksjer og aksjefond til en ASK uten å måtte skatte for urealisert gevinst gjennom en såkalt overgangsordning. Venter du med å overføre aksjer og aksjefondsandeler til over nyåret, vil du bli skattlagt for urealisert gevinst på samme måte som om du skulle ha solgt verdipapirene dine. Har du tap på aksjer og aksjefond vil det lønne seg å vente med å overføre beholdningen til etter 2018 (alternativt realisere tap utenfor ASK) slik at du får benyttet deg av det skattemessige fradraget.

NB! Stortinget har nå utvidet overgangsordningen til å gjelde ut året 2019.

Kom i gang nå – ikke vent!

Selv om overgangsordningen gjelder ut desember 2018, så må man ta høyde for at det kan ta flere dager å flytte aksje- og fondsbeholdningen. Dette gjelder spesielt om du ønsker å flytte fra en tilbyder til en annen, som for eksempel mellom to banker. Med andre ord: Har du urealisert gevinst på aksjer eller aksjefond – Skaff deg en aksjesparekonto snarest råd!

Fakta om Aksjesparekonto

 • En konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. 
 • Tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
 • Du kan KUN investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, andeler i aksjefond (fond med mer enn 80 prosent aksjeandel) og børsnoterte fond (ETF’er) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS.
 • Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men du får ikke renter.
 • Du kan IKKE ha rene rentefond eller kombinasjonsfond (aksjeandel under 80 prosent) i en ASK.
 • Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap.
 • I overgangsperioden vil overførte aksjer og aksjefond til en ASK medføre skattemessig kontinuitet.
 • Du kan når som helst ta ut innskutt beløp skattefritt.
 • Uttak av gevinst fra en ASK (dvs. utover innskutt beløp) skattelegges med 30,6 % i 2018, etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag.
 • Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.
 • Utbytte på aksjene eller aksjefondsandelene skattlegges som tidligere.
 • Du betaler skatt på formuesverdien.

 

Mer informasjon om aksjesparekonto finner du her

Klikk her for utskriftsvennleg versjon