I dommen uttaler Høgsterett blant anna at:


”skatte og avgiftsunndragelser er et betydelig samfunnsproblem som det er viktig å reagere mot. En effektiv bekjempelse forutsetter at også en privatperson som inngår avtale om svart arbeid med næringsdrivende, som utgangspunkt risikerer en ubetinget reaksjon”


«Skatteetaten oppfatter dette som en viktig dom. Jeg håper at den får potensielle kjøpere av svarte tjenester til å tenke seg om», uttaler skattedirektør Svein Kristensen.


Kjelde: Skatteetaten si pressemelding av 8. april 2010.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon