Beløpsgrensa for skattefrie gåver i arbeidsforhold er auka til kr 5.000 og treng ikkje lenger bli gitt som ei generell ordning for dei tilsette. I den samla beløpsgrensa må selskapet også ta høgde for gåver tilsette har motteke frå tredjepartar som kundar og leverandørar. Dersom beløpsgrensa på kr 5.000 per tilsett per år blir overskriden skal overskytande beløp rapporterast som skattepliktig inntekt.

For mer informasjon sjå beskrivelsen frå  Skatte ABC og punkt 4 i Skatteetatens veileder til reglene om rapportering og skattelegging av naturalytelserer.

Ein del ønskjer også å gi gåver til sine forretningsforbindelsar. Desse gir i utgangspunktet ikkje rett til skattemessig frådrag for givar. Ein har likevel høve til å gi mindre gåver som til dømes blomster, konfekt eller liknande med skattemessig frådrag, dersom kostnaden ikkje overskrid kr 275 per tilfelle.

Julegåver

Fra og med inntektsåret 2021 er den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold på kr 5 000.

Videre er vilkåret om at gaver som gis av arbeidsgiver som en generell ordning for de ansatte opphevet. Dette gjelder alle typer anledninger der arbeidsgiver gir en gave.

Gavereglene kan derfor nå for eksempel benyttes til å gi ansatte fri telefon og/eller internett. Reglene kan også benyttes i forbindelse med den ansattes fordel av fri bil, fri bolig, rentefordel mv.

Les meir på Skatteetaten

Les meir om Gåver tilsette – andre

Julebord

Velferdstiltak som julebord er skattefrie dersom følgjande vilkår er oppfylt:

  • henvender seg innad til de personer som er knyttet til foretaket/bedriften, og
  • har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den
  • tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte. Skattefritaket omfatter også den ansattes families deltakelse, innenfor rammen av hva som er rimelig.

Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak uten ansatte eller foretak med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket. I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør en hel stilling. 

Les meir på Skatteetaten.

Kva er rimeleg?

Ved vurderingen av om velferdstiltaket er rimelig må en bl.a. legge vekt på

  • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
  • verdien av det enkelte velferdstiltak for den ansatte, og
  • om summen av de enkelte velferdstiltak i året som tilflyter en skattyter/som ytes fra en arbeidsgiver er av mindre økonomisk verdi

Digitale julebord

Også i år kan koronaviruset påverke korleis bedrifter vel å gjennomføre sine julebord. Skatteetaten skriv på sine sider at servering av mat heime kan vere skattefritt dersom bevertning skjer i samband med eit velferdstiltak. Dette betyr, i år som i fjor, at eit julebord som blir gjennomført via til dømes Teams eller Zoom vil kunne vere eit skattefritt velferdstiltak for den tilsette.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon