Søknad om koronastøtte frå kommunane

Idrett og meirverdiavgift

Skjermingsrente for inntektsåret 2021

2022 – skattesatsar for bilgodtgjersle og firmabil

2022- satsar for trekkfri kostgodtgjersle samt kost og losji

Arbeid mot arbeidslivskriminalitet blir forsterka

Refusjon av sjukepengar frå dag seks

Pensjon frå første krone og dag