Fagstoff avgift – krav til salsdokument (faktura)

 

Forskrift om bokføring §5-1-1 Krav til salgsdokumentasjon

Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

  1. Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen,  (fakturanr, organisasjonsnr + evt MVA)
  2. angivelse av partene,  (dvs namn og adresse på seljar og kjøper)
  3. ytelsens art og omfang,  (klar og eintydig skildring av vara)
  4. tidspunkt og sted for levering av ytelsen,  (leveringsstad)
  5. vederlag og betalingsforfall, og  (beløp)
  6. eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner. 

Ver obs på følgjande:
Kravet om organisasjonsnummer etterfølgd av MVA (for avgiftspliktige foretak) er eit krav for å kunne få frådrag for meirverdiavgift ved kostnadsføringa.

Vidare er kravet omklar og eintydig skildring av vara eit vilkår for frådragsføring. Omgrep som «rekvisita», «diverse varer» o.l. er ikkje tilstrekkeleg for å fylle kravet til klar varespesifikasjon.