Kjelde: Regnskap Norge

Portalen for søknad om betalingsutsetting for skatte- og avgiftskrav som forfell i perioden 1. januar til 31. mars 2022 er opna.

Ordninga føresett at føretaket/personen er midlertidig ute av stand til å innfri krava sine som følgje av koronasituasjonen. I andre tilfelle gjeld dei vanlege reglane for betalingsutsetting.

Søknadsportalen og meir informasjon er å finne på Skatteetaten.no.

VILKÅR FOR Å KUNNE SØKE

Det kan ikke foreligge ubetalte skatte- og avgiftskrav med forfall før 1. desember 2021, med mindre det er innvilget en betalingsavtale for disse kravene. Dette gjelder både for næringsdrivende og privatpersoner.

I tillegg gjelder disse vilkårene:

Vilkår for næringsdrivende

  • Virusutbruddet har medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, og virksomheten har av denne grunn problemer med å innfri sine krav.
  • Alle pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2021 og frem til søknadstidspunktet, må være levert.
  • Det foreligger ingen ubetalte krav på forskuddstrekk og skattetrekk.

Vilkår for privatpersoner

  • Det må være betydelig reduksjon i egen inntekt eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt etter 29. februar 2020. Vilkåret vil være oppfylt der søkeren er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020. Vilkåret vil også være oppfylt dersom inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 1. desember 2021, som følge av de siste koronarestriksjonene.

UBETALT ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR 6. TERMIN

Utsettelsesordningen omfatter arbeidsgiveravgiften for 6. termin 2021. De som eventuelt har fått varsel om tvangsinnkreving fordi denne står ubetalt, og som midlertidig er ute av stand til å innfri kravet som følge av koronasituasjonen, må søke om betalingsutsettelse for å unngå videre innkreving. Skatteetaten har bekreftet til oss at tvangsinnkrevingen stopper i det utsettelsessøknaden er mottatt, uten ytterligere handlinger. Dette opprettholdes med mindre søknaden avslås. 

VED INNVILGET BETALINGSUTSETTELSE

Søkere som får innvilget utsettelse på betaling av krav etter ordningen, vil automatisk få tilbud om en avdragsordning med oppstart 31. mai 2022.

For dem som allerede har en avdragsordning for krav som ble utsatt til 30. juni 2021 (etter den tidligere utsettelsesordningen), vil de nye kravene tas inn i den eksisterende avdragsordningen fra og med avdraget som skal betales 31. mai 2022.

Husk at det påløper forsinkelsesrenter i utsettelsesperioden. Regnskap Norge har gått hardt ut mot det, og ment at renten bør frafalles. Så langt er det oppnådd at forsinkelsesrenten for angjeldende skatte- og avgiftskrav er satt ned til 6 prosent fra 15. januar til 31. mars 2022. Fra 1. april 2022 gjelder ordinær forsinkelsesrente som for tiden er 8,5 prosent.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon