Kontingentar

Fagstoff  –  Kontingentar

(Kilde: LikningsABC, utdrag)

1. Generelt
Foreningskontingenter er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget.

Kontingenter kan likevel være fradragsberettiget etter:

 • sktl. § 6-19 og § 6-20. Dette vil gjelde, innenfor visse begrensninger, for kontingenter betalt til:
 • arbeidstakerorganisasjon
 • Norges Fiskarlag
 • arbeidsgiverforening
 • yrkes- og næringsorganisasjon og
 • sktl. § 6-1 (1). Dette vil gjelde kontingenter betalt til:
  serviceorganisasjon for næringslivet. Nærmere om kontingenter som etter en konkret vurdering kan være fradragsberettiget som driftskostnad etter sktl. § 6-1, se nedenfor under Organisasjon som fungerer som ledd i medlemmenes næringsvirksomhet (serviceorganisasjon).

Selv om en forening ikke er godkjent som serviceorganisasjon etter listen nedenfor, kan det likevel være fradragsrett for kontingenten etter andre kategorier.

4. Arbeidsgiverforening

Betingelse for fradrag
Arbeidsgivere kan etter sktl. § 6-19 kreve fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening.

Med arbeidsgiverforening menes enhver sammenslutning av arbeidsgivere eller arbeidsgiverforeninger, som har til formål å ivareta arbeidsgivernes interesser overfor deres arbeidstakere.

Begrensning i fradragsretten
Fradraget er begrenset oppad til 2 promille av medlemsbedriftens samlede lønnsutbetaling i året forut for inntektsåret.

5. Yrkes- og næringsorganisasjoner

Betingelser for fradragsrett
Fradrag for kontingent til yrkes- og næringsorganisasjoner kan kreves på følgende vilkår:

 • organisasjonen har til hovedformål å ivareta de økonomiske interesser for den virksomhet (yrke) skattyteren deltar i og
 • organisasjonen må være landsomfattende, slik at den er åpen for alle yrkesutøvere/næringsdrivende av en viss karakter. Forening tilsluttet en hovedsammenslutning regnes som landsomfattende.

Fradragets størrelse
Fradrag for betalt kontingent kan ikke gis med høyere beløp enn:

 • kr 3.850 (2018) eller
 • 2 promille av samlet utbetalt lønn i året forut for inntektsåret, dersom dette gir et høyere fradrag.

Dersom skattyteren er medlem i flere organisasjoner gjelder fradragsbegrensningen for den samlede kontingent herunder kontingent til arbeidsgiverforening mv.

6. Organisasjon som fungerer som ledd i medlemmenes næringsvirksomhet (serviceorganisasjon)

Kombinert forenings- og servicevirksomhet
Driver en organisasjon både servicevirksomhet og regulær foreningsvirksomhet, anses den ikke lenger som serviceorganisasjon. Dette gjelder selv om den regulære foreningsvirksomhet er liten.

Organisasjonen kan eventuelt være en yrkes- og næringsorganisasjon hvor kontingentene er fradragsberettiget.

Utskilt servicevirksomhet
Dersom det ved siden av ordinær foreningsvirksomhet ytes bistand av rent teknisk, regnskapsmessig eller lignende art, er kontingent til dekning av kostnadene i denne virksomheten fradragsberettiget som en ordinær driftskostnad så fremt denne virksomheten både forretnings- og regnskapsmessig er organisert som en egen avdeling. Denne avdelingen må faktisk (administrativt og regnskapsmessig) være utskilt fra foreningen med f.eks. egne ansatte og egne lokaler mv. Det er imidlertid ikke noe krav at servicevirksomheten er organisert som en egen juridisk enhet.

Oversikt over avgjørelser etter sktl. § 6-1 (1)
Trykk her (ventar på ny link, 09.01.2019) for oversikt på organisasjoner som er godkjent og en oversikt over avgjørelser om fradrag etter sktl. § 6-1 (1) for kontingent til en del serviceorganisasjoner.

Det er i denne oversikten ikke tatt stilling til en eventuell fradragsrett etter sktl. § 6-20 for kontingent til arbeidsgiverforening, arbeidstakerorganisasjon (fagforening) eller yrkes- og næringsorganisasjon. Om ev. fradragsrett etter sktl. § 6-20, se ovenfor.