Fagstoff  –  generalforsamling
 

(Kilde: www.noraudit.no – nyttig å vite)

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter regnskapsårets utgang. Aksjelovens regler om ordinær generalforsamling er tatt inn i kapittel 5.
 
Noen av de viktigste reglene er:

  • Generalforsamlingen skal velge en møteleder, som ikke behøver å være aksjeeier.
  • Den som åpner møtet, evt møteleder, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer.
  • Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, hvor generalforsamlingens beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningene.  Protokollen undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede.
  • Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse, med angivelse av tid og sted for møtet, til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes, om ikke vedtektene setter en lengre frist. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen.  Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene.
  • En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamlingen skal holdes.
  • Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest en uke før generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte (§ 5-5).
  • Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen, men av bedriftsforsamlingen for styremedlemmer valgt av denne (§ 6-10).
  • Revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen (§ 7-1).
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen (§ 5-5).