Fristar hos Føretaksregisteret før årsskiftet

Utsett frist for innsending av årsrekneskapen

Rekneskapslova er endra frå 1. juli 2021

Nytt drosjeregelverk trådde i kraft 1. november

Kvifor er forenkling så vanskeleg?

Årsoppgjeret 2019