Auke i sats for forseinkingsrente

Fristar hos Føretaksregisteret før årsskiftet

Utsett frist for innsending av årsrekneskapen

Nytt drosjeregelverk trådde i kraft 1. november

Kvifor er forenkling så vanskeleg?

Årsoppgjeret 2019