Artikkel, Skatteetaten: Arveavgiften – steg for steg


>>> Reglane er oppheva frå 01.01.2014

Er du ukjent med hva arveavgift er? Her får du en oversikt over praktiske forhold vedrørende arveavgift; blant annet hvem som er avgiftspliktig, hvilke skjema du må sende inn til skattekontoret og hvor du kan finne reglene som gjelder for ditt tilfelle.

Les mer

Sjekkliste arvemelding

Før du sender inn arvemeldingen er det lurt å gå gjennom listen nedenfor slik at du er sikker på at alle opplysninger og relevant dokumentasjon er tatt med. Manglende eller ufullstendig melding kan medføre at du må betale renter på arveavgiftsbeløpet.
Har du husket å få med:

 • Underskrift av samtlige arvinger, jf. skifteattesten, evt. må skriftlig fullmakt sendes inn.
 • Kopi av eventuell avholdt takst over eiendommen(e). Foreligger det ikke takst må du fylle ut opplysningsskjema for fast eiendom. Dersom eiendommen(e) er solgt/skal selges må du fylle ut Kopi av oppgjørsoppstilling fra megler (ettersendes dersom den ikke foreligger ennå).
 • Opplysninger om aksjer. Skjema for ”Verdsettelse av formuesobjekter omfattet av aal. § 14 femte ledd” i utfylt stand.
 • Kopi av testament og evt. ektepakt/samboeravtale.
 • Opplysninger om samtlige arvingers slektskapsforhold til avdøde og hvilket slektskapsforhold det er mellom arvingene.
 • Pkt. 3.4 og 3.5 i skjemaet: Oppstilling m/dokumentasjon for alle skifte- og begravelsesomkostninger.
  – Uten dokumentasjon gis det kun standardfradrag på kr 36.441 (sats 2010)
 • Ved frafall: Underskrift av både frafallsgiver og mottaker på frafallserklæringen. NB! Les veiledningen punkt 4.
  – Uten underskrift kan ikke frafall legges til grunn ved avgiftsberegningen.
 • Forsikringsselskapets navn, polisenummer(avtalenummer) og utbetalt beløp(forsikringssum). Husk å legge ved forsikringsavtalen.

 

ARV OG ARVEAVGIFT
(Kilde: Noraudit.no – Nyttig å vite 2005)

Overføring av aksjer i arv

 • Prinsippet om kontinuitet gjelder, i motsetning til tidligere diskontinuitetsmodell, innebærer at arving/gavemottaker også overtar og må videreføre arvelaters/givers inngangsverdi/-er på aksjene.

Avdragsordning når bedrift overføres til neste generasjon

 • For å lette de likviditetsproblemer som kan oppstå når en bedrift overføres til ny eiergenerasjon, kan det gis samtykke til avdragsbetaling.
 • Skattedirektoratet kan etter søknad treffe avgjørelse om betalingsordning for arveavgift når arven / gaven vesentlig omfatter næringsvirksomhet som mottakeren skal drive videre.
 • Dette gjelder også virksomhet som består i utleie av fast eiendom av betydelig verdi og ved overdragelse av aksjene i familieselskap o.l.
 • Ved en betalingsordning skal det i avdragsperioden svares renter som tilsvarer en og en halv ganger normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold som fastsettes gjennom forskrift, jf. kap 3.2 Naturalytelser; rimelige lån i arbeidsforhold.

Fradrag for dokumentavgift ved fast næringseiendom

 • Dokumentavgift som arving eller gavemottaker betaler på næringseiendom kommer til fradrag i arveavgiften.
 • Eiendommen må ha vært i bruk i arvelaters eller givers virksomhet, og uten særlig opphold bli tatt i bruk i mottakers virksomhet.
 • Skattelovens virksomhetsbegrep legges til grunn, likevel slik at våningshus og gårdsbruk anses like med eiendommen for øvrig.
 • Hvis eiendommen bare delvis brukes i virksomhet gis det forholdsmessig fradrag for dokumentavgiften i arveavgiften.
 • Det er et vilkår for fradrag at mottaker eller dennes ektefelle tilhører kretsen av forrige eiers eller dennes ektefelles arveberettigede etter arveloven §§ 1-3.